Єдина методика здійснення верифікації виплат по безробіттю

Весняна карантинна допомога для бізнесу 2021: особливості законопроектів 5300 та 5300-1
31.03.2021
Усе про ліцензії на здійснення валютних операцій 2021: Постанови 25 та 26 НБУ
03.04.2021
Show all
Єдина методика здійснення верифікації виплат по безробіттю

Пошук / Search

Єдина методика здійснення верифікації виплат по безробіттю

Міністерство фінансів України Наказом від 25.02.2021 р. №123, зареєстрований в Міністестві юстиції України від 22.03.2021 р. за №360/35982, затвердив Методику здійснення верифікації виплат по безробіттю.

Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Верифікація виплат по безробіттю здійснюватиметься шляхом порівняння даних про безробітних осіб – отримувачів виплат по безробіттю, що були надані Державним центром зайнятості (дані Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції), та інформації суб’єктів надання інформації.

Порядок та умови обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Для верифікації виплат по безробіттю використовуватиметься інформація, одержана від суб’єктів надання інформації, зокрема від:

1. Державної податкової служби України  щодо:

 • достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків (дані Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО));
 • доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (дані ДРФО);
 • дати прийняття на роботу та дати звільнення з роботи;

2. Міністерства внутрішніх справ України щодо:

 • викрадених (втрачених) та недійсних паспортів громадянина України;
 • інформації про серію (за наявності), номер та дату видачі паспорта громадянина України (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

3. Міністерства юстиції України щодо:

 • відомостей про смерть фізичної особи (дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян);
 • державної реєстрації фізичної особи – підприємця (дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);

4. Міністерства соціальної політики України щодо:

 • отримання реципієнтом державної допомоги (дані із Центрального сховища даних Мінсоцполітики, сформованих на підставі інформації, експортованої з відповідних автоматизованих систем районного рівня).

5. Міністерства освіти і науки України щодо:

 • навчання реципієнтів для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання (дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти).

6. Пенсійного фонду України щодо:

 • отримання реципієнтом пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах (дані Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);
 • відомостей про сплату ЄСВ (дані Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування).
Для здійснення верифікації використовується вказана інформація за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам Порядків обміну інформацією між органом, який здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації.
Верифікація виплат по безробіттю відбувається за такими етапами:

Перший: Перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, або іншими актами відповідно до законодавства (далі – валідація) щодо персональних даних реципієнта, який отримує виплату по безробіттю.

Об’єктом валідації даних про реципієнта, який отримує виплату по безробіттю, є:

 • серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Під час валідації персональних даних здійснюється перевірка наданої Державним центром зайнятості інформації щодо повноти та відповідності даних щодо об’єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому/встановленому формату (шаблону) або структурі, визначеним технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації.

Другий: Перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує виплату по безробіттю.

Об’єктом перевірки даних про реципієнта, який отримує виплату по безробіттю, є:

 • серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України реципієнта;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) реципієнта;
 • інформація щодо смерті реципієнта.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Державного центру зайнятості, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме:

 • щодо реквізитів паспорта громадянина України реципієнта:
 • перевірка достовірності серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер та дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);
 • перевірка серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, щодо наявності інформації в ЄІС МВС про його викрадення (втрату) чи визнання недійсним;
 • щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) реципієнта – перевірка достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків реципієнта згідно з даними ДРФО;
 • щодо смерті реципієнта – перевірка достовірності інформації, наданої Державним центром зайнятості, щодо наявності у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відомостей про смерть.

Третій: Перевірка правомірності надання виплат по безробіттю.

Об’єктом перевірки даних про реципієнта щодо правомірності їх надання є інформація щодо:

 • працевлаштування реципієнта або виконання ним оплачуваної роботи (надання послуг);
 • призначення реципієнту виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
 • призначення реципієнту грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
 • призначення реципієнту грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
 • навчання реципієнта для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання;
 • призначення пенсії реципієнту;
 • державної реєстрації реципієнта як фізичної особи – підприємця.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Державного центру зайнятості, з інформацією суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме:

 • щодо працевлаштування реципієнта або виконання ним оплачуваної роботи (надання послуг):
 • перевірка щодо наявності доходів у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) реципієнту відповідно до умов трудового договору (контракту), винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) реципієнту відповідно до умов цивільно-правового договору або доходу, виплаченого самозайнятій особі, одночасно з виплатою по безробіттю згідно з даними ДРФО;
 • перевірка щодо наявності інформації про працевлаштування реципієнта у період, коли ним отримувалась виплата по безробіттю згідно з даними ДРФО;
 • перевірка щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у період, коли реципієнтом отримувалась виплата по безробіттю згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • щодо призначення реципієнту одночасно з виплатою по безробіттю виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам – на підставі даних, наданих Мінсоцполітики;
 • щодо призначення реципієнту одночасно з виплатою по безробіттю грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду – на підставі даних, наданих Мінсоцполітики;
 • щодо призначення реципієнту одночасно з виплатою по безробіттю грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку – на підставі даних, наданих Мінсоцполітики;
 • щодо навчання реципієнта за денною формою навчання – перевірка щодо навчання для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • щодо призначення пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах – перевірка щодо призначення реципієнту пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • щодо зайнятості реципієнта діяльністю як фізичної особи – підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 Цей Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Читайте також про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.