Види підприємницько-економічної діяльності домогосподарства без реєстрації ФОП – “Домоекономіка по-новому” за Законопроектом 6539

Новий підхід до санкцій, податків та заборгованності в новому Законопроекті 6529
23.01.2022
Чи віднесуть військовий збір до спецфонду Держбюджету? Чи насправді це приховане збільшення ПДФО на 1.5 % ?
02.02.2022
Show all
Види підприємницько-економічної діяльності домогосподарства без реєстрації ФОП – “Домоекономіка по-новому” за Законопроектом 6539

Пошук / Search

Види підприємницько-економічної діяльності домогосподарства без реєстрації ФОП – “Домоекономіка по-новому” за Законопроектом 6539

Це про так званий “бізнес вдома”, “сімейний бізнес”, “бізнес на дому”, “бізнес з дому”, “послуги на дому”, “послуги з дому”… та інші види робіт, до яких залучаються члени одного домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності.

За умов:

 • подання річної податкової декларації домогосподарства;
 • ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;
 • річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень,

передбачається здійснення підприємницької (економічної) діяльністї домогосподарством без реєстрації ФОП!


21 січня 2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону України за номером 6539 “Про домогосподарство (домоекономіку)”

Метою Законопроекту є закріплення в українському законодавстві суб’єктності за домогосподарством (домоекономікою) з одночасним забезпеченням податковими та економічними пільгами, що призведе до активізації економічної діяльності населення та зростання доходів громадян.
Законопроектом передбачається створення правового механізму функціювання домогосподарств (домоекономік) в Україні.
Проект Закону містить 10 статей та перехідні положення, що покликані створити правовий механізм функціювання домогосподарств (домоекономік).
Також Законопроектом визначаються принципи формування доходної та витратної частини домогосподарств (домоекономік).
До витратної частини відносяться не лише витрати на ведення підприємницької (економічної) діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства (домоекономіки) у розмірі не менше соціального прожиткового мінімуму.
Водночас, законопроект визначає поняття «соціального трансферту», для отримання якого домогосподарство (домоекономіка) має скласти річну податкову декларацію.
Обов’язковість декларування не стосується осіб, що отримують пенсійні виплати та стипендії.
Такий механізм декларування гарантуватиме, зокрема, адресну допомогу тим, хто потрапив у складні життєві обставини та потребує державної підтримки, а також забезпечуватиме контроль за використанням публічних коштів – коштів Державного бюджету.

Таким чином, Проект Закону є фундаментальним з точки зору вибудовування державної системи соціальної підтримки громадян, що потрапили у складні життєві обставини, заохочення домогосподарств (домоекономік) до економічної активності та зміцнення національної економіки в цілому. 

Облік доходів домогосподарства здійснюється у домогосподарстві в спрощеному вигляді, відповідно до Порядку встановленого Кабінетом Міністрів України.

До видів підприємницької (економічної) діяльності, що дозволяється провадити без реєстрації фізичної особи – підприємця, Законопроект 6539 відносить:

 • перукарські та косметологічні послуги;
 • юридичні консультації;
 • послуги домашньої прислуги;
 • догляд за хворими або немічними особами;
 • надання індивідуальних уроків (репетитора);
 • індивідуальне виховання дітей (гувернер);
 • послуги пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;
 • ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
 • технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;
 • послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;
 • роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;
 • послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
 • послуги з перевезення вантажу;
 • діяльність у сфері ресторанного господарства;
 • інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Обґрунтування необхідності прийняття Законодавчого акту за пояснювальною запискою

Реалізація нової моделі соціально-економічних відносин (ринкова економіка) в повному обсязі можлива за умови існування відповідних економічних суб’єктів. Світова практика свідчить, що найкращими економічними агентами в ринкових економіках є в першу чергу домогосподарства (домоекономіка), які, за сприятливих умов та бажання, перетворюються з мікробізнесу до малого, середнього та великого бізнесу.

У сучасних умовах сім’я (домогосподарство) несе значне податкове навантаження через зростаючу долю оплатних освітніх, соціальних і медичних послуг. Окремі фахівці вважають, що підтримка фінансового благополуччя сім’ї можлива при оподаткуванні загального доходу домогосподарства, а не окремо взятих платників податків.

На підставі аналізу доходів і витрат домогосподарств можна дійти висновку, що більшість витрат домогосподарств на споживання фінансується колективно із загального бюджету домогосподарства (сім’ї), у той час як доходи та майновий стан підлягають оподаткуванню окремо по кожному члену домогосподарства (сім’ї). У зв’язку з чим, відбувається невідповідність матеріального положення і податкового навантаження.

Суттєвою методологічною проблемою, що ускладнює перехід до «сімейного оподаткування» є те, що у науці фінансового права не сформована єдність думок щодо оподаткування доходів сім’ї чи доходів домогосподарства. Не заперечуючи ролі домогосподарств, ряд вчених вважають, що тільки сім’я (в тому числі як вид домогосподарства) є учасником податкових відносин.

На думку інших фахівців, поняття домогосподарство більш застосовне для фінансової науки, оскільки домогосподарство є економічною проекцією соціального феномену сім’я, тому поняття сім’я та домогосподарство можна вважати синонімічними у відносинах оподаткування. Людина вступає в економічні відносини самостійно або сім’єю, в якості домогосподарства.

На сьогоднішній день визначення «сім’я» та/або «домогосподарство» в якості суб’єктів податкових відносин не передбачено на законодавчому рівні, що є бар’єром на шляху розвитку соціальної підтримки домогосподарства (сім’ї). При цьому введення «сімейного оподаткування» не означає встановлення спеціального податкового режиму, а передбачає введення елементів «сімейного оподаткування» в діючу систему оподаткування доходів фізичних осіб.

Зазначимо, що домогосподарства є важливим складником фінансової системи країни, тому для самовідтворення і розвитку отримують певні доходи.

Економічне значення фінансових ресурсів домогосподарств полягає в тому, що вони забезпечують життєдіяльність його членів та є одним із джерел поповнення бюджету й цільових фондів, виступають джерелом внутрішніх інвестицій (заощадження). Завданням держави є формування цілісного механізму правового регулювання фінансової діяльності домогосподарств. Основним елементом фінансових ресурсів домогосподарств, які ведуть підприємницьку (економічну) діяльність – підприємницькій дохід, прибуток

Світова методологія обстеження домогосподарств орієнтована на грошові доходи, але в Україні, де поширена тіньова зайнятість, а населення з певних причин вимушене приховувати значну частину доходів від реєстрації, існують суттєві розбіжності між заявленими та фактичними доходами.

Втім, врахуванню підлягає виробництво неформального сектору, яке визначається як вид виробничої діяльності, що здійснюється некорпорованими підприємствами у секторі домогосподарства, які не зареєстровані /або розмір яких по кількості зайнятих менше визначеного порогового значення та здійснюють будь-яке ринкове виробництво; як виробництво домогосподарств для власного кінцевого споживання, як види виробничої діяльності, внаслідок яких домогосподарства споживають та капіталізують вироблені ними товари та послуги.

Ступінь участі кожного члена домогосподарства у формуванні бюджету є індивідуальним та може зумовлюватися ступенем родинних зв’язків і рівнем окремих осіб у фінансуванні спільних витрат. Уся складність побудови оптимальних фінансових взаємовідносин між членами домогосподарства зумовлюється тим, що ця сфера життєдіяльності суспільства є найменш врегульованою з боку держави. Члени домогосподарства, як правило, на основі досягнення консенсусу самостійно приймають спільне рішення про необхідність та спосіб формування грошових фондів, їх величину та цільове спрямування, про час їх використання.

Проте роль фінансів домашніх господарств у забезпеченні економічного розвитку нашої держави залишається мінімальною. Це можна пов’язати з менталітетом населення України, який тривалий час формувався під впливом радянської ідеології та превалювання державної власності над приватною. Втім поступово відбувається переорієнтація домогосподарств України від самозабезпечення до отримання доходів від організованої економічної діяльності, що підвищує ефективність національної економіки, але збільшує вразливість домогосподарств до впливу економічної кризи та необхідності соціальної підтримки.

Національне домогосподарство (домоекономіка), як одна з первинних економічних одиниць в ринкових умовах є/має стати основою зростання вітчизняного малого/середнього/великого бізнесу.

Домогосподарство (домоекономіка)  – унікальне соціально-економічне утворення, воно є основою життєдіяльності будь-якого суспільства, основою національної економіки. У ньому концентруються усі аспекти людського життя: біологічні, соціальні, економічні, що визначає актуальність законодавчого регулювання зазначених правовідносин. Втім, в українському законодавчому та економічному полі «домогосподарство» де-юре відсутнє. До сих пір в законодавстві України відсутнє правове закріплення домогосподарства, як суб’єкту правовідносин.

Домогосподарство (домоекономіка), залишалося в Україні  однією з найменш досліджених економічних одиниць. Проте з огляду на ріст економічної самостійності домашніх господарств набувають особливого значення питання формування законодавчого врегулювання існування домогосподарств (домоекономік) та визначення основних пріоритетів  забезпечення їх розвитку їх в сучасних умовах.

Варто звернути увагу на середній рівень доходів домогосподарств за рік, до прикладу, в Сполучених Штатах, Швейцарії, Бельгії, Японії, Швеції:
 1. США – $176 тис.
 2. Швейцарія – $128,4 тис.
 3. Бельгія – $104 тис.
 4. Японія – $97,5 тис.
 5. Швеція – $90,7 тис.
 6. Нідерланди – $90 тис.
 7. Канада – $85,7 тис.
 8. Об’єднане Королівство Великої Британії – $83,4 тис.
 9. Люксембург – $74,1 тис.
 10. Данія – $73,5 тис.

При цьому експерти наголошують: не в кожній країні рівень багатства домогосподарства залежить від доходу. Наприклад, громадяни Люксембургу мають середній дохід у розмірі $41,3 тис, однак при цьому річний бюджет домогосподарств на $100 тис. менший, ніж в американців з рівнем доходів у $44 тис. на рік.

В Україні відповідно до інформації Держстату налічується 14 881,7  тис домогосподарств.
Зазначені домогосподарства складаються в середньому із 2,6 осіб.
Інфографіка від Держстату 2022:
Доходи домогосподарств (домоекономік) за інфографікою сьогодення, в залежності від основного джерела доходу, складаються з:
 • оплати праці;
 • доходів від підприємницької діяльності;
 • доходів від самостійної трудової діяльност;
 • та інших доходів.
Лише у 0.9% домогосподарств (домоекономік) основою доходу є дохід від підприємницької діяльності, що є надзвичайно низьким показником.
Можна зробити висновок, що державою не створено умов для підприємницької (економічної) діяльності домогосподарства (домоекономіки).
Саме це слугувало поштовхом для реалізації даного Законодавчого акту.
У разі прийняття, цей Закон набере чинності з 01 січня 2025 року.

Більш детально про Законопроект 6539:

Читайте також про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.