Випуск журналу №1 (50) 2017р.

 


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Олена СОХАЦЬКА
[su_spoiler title=”ПІДВИЩЕНА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ БІРЖОВИХ ЦІН НА ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ НОВИХ РЕАЛІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ДРУГІЙ ДЕКАДІ ХХІ СТОЛІТТЯ (7-20)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто проблеми теоретичного обґрунтування нестабільності біржових цін на енергетичні ресурси, що у другій декаді ХХІ століття стала новою реальністю функціонування світової економіки. Доведено, що причинами підвищеної волатильності біржових цін на енергоносії в цілому та на нафту зокрема є не лише найчастіше згадувані іншими авторами дисбаланси попиту та пропозиції на цей ресурс і превалювання обсягів ф’ючерсних та опціонних контрактів у біржовій торгівлі. Доведено вплив нових процесів, що відбуваються у світовій економіці, зокрема: створення нових видів бізнесу на основі використання інформаційних технологій, що не потребують використання вуглеводнів; поступова відмова від нафти як джерела виробництва пального для автомобілів; революційні відкриття двигунів, роботу яких неможливо пояснити існуючими законами фізики; активний розвиток “чистої енергетики”. Саме ці глибинні процеси будуть наступними роками впливати на ринки енергоресурсів в цілому та нафти зокрема, підвищуючи їх волатильність і ризиковість. 
Ключові слова: волатильність, біржові ціни, енергетичні ресурси, нафта, світова економіка.[/su_spoiler]

Юлія ПЕТЛЕНКО, Тимур КОТОВСЬКИЙ
[su_spoiler title=”УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (21-28)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Висвітлено актуальні проблеми управління державними фінансами в Україні, визначено ступінь їх впливу на економічне зростання країни та добробут суспільства. Розглянуто шляхи вирішення проблем управління державними фінансами, що полягають у імплементації нової моделі державного управління, яка являє собою перенесення основних практик, принципів і процесів управління фінансами в бізнес-середовищі до сфери державного управління з урахуванням його специфіки, а також визначено ефект від її реалізації на базі макроекономічної моделі Бруно-Фішера. 
Ключові слова: управління державними фінансами, нова модель управління, децентралізація, проблеми і шляхи вирішення, квазіфіскальні операції.[/su_spoiler]

Галина ОСТРОВСЬКА
[su_spoiler title=”НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ (29-41)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Запропоновано економіко-математичну модель формування вартості компанії, заснованої на знаннях. Систематизовано новітні моделі та методи оцінювання інтелектуального капіталу як складової ринкової вартості компанії, визначено їх особливості, переваги та недоліки. Доведено, що для забезпечення стратегічного управління розвитком компанії найбільш інформативним є оцінювання ринкової вартості компанії за допомогою методів збалансованих показників. 
Ключові слова: інтелектуальний капітал, компанія, заснована на знаннях, методи оцінювання інтелектуального капіталу, методи ринкової капіталізації, збалансована система показників.[/su_spoiler]

Дарина БІЛА
[su_spoiler title=”ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРАХОВИХ ГРУП (42-51)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджена зарубіжна практика ідентифікації страхових груп, передумови виокремлення IAIS поняття “міжнародна страхова група” та перелік критеріїв для проведення ідентифікації страхової групи. Розглянуто підходи до утворення фінансових груп. Проаналізовано активність страхових груп на ринку України та розкрито їх склад. Наведено недоліки розробленого Нацкомфінпослуг підходу до віднесення компаній до небанківських фінансових груп, запропоновано доповнення до ідентифікаційних ознак та пропозиції щодо забезпечення інформаційної прозорості діяльності страхових груп. 
Ключові слова: міжнародна страхова група, страхова група, фінансова група, критерії ідентифікації, консолідований нагляд, регулювання.[/su_spoiler]

 

БЮДЖЕТНА ТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Олександр БАРАНОВСЬКИЙ
[su_spoiler title=”СУТНІСНИЙ ВИМІР ТА ОЦІНКА РІВНЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ (52-68)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто значення митної безпеки в забезпеченні різних сфер життєдіяльності держави. Визначено місце і роль митної безпеки в економічній (фінансовій) безпеці на різних рівнях управління. Наведено авторське бачення сутності і різновидів митної безпеки. Проаналізовано чинники, що зумовлюють наявний стан митної безпеки. Виявлено загрози митній безпеці. З’ясовано підходи та індикатори оцінки рівня митної безпеки. 
Ключові слова: митна безпека, чинники митної безпеки, загрози митній безпеці, ризики в митній сфері, індикатори митної безпеки.[/su_spoiler]

Мирослав ХОМ’ЯК
[su_spoiler title=”ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (69-81)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Здійснено оцінку фіскального простору місцевих бюджетів України на основі визначення податкового потенціалу регіонів і дослідження структури їх видатків. На прикладі України застосовано економетричний підхід, що дає змогу здійснити емпіричну оцінку фіскального простору регіонів на основі їх економічних показників. Встановлено, що найбільший фіскальний простір притаманний регіонам, які є менш промислово розвиненими. Доведено, що регіони з низьким рівнем фіскального простору та податкового потенціалу змушені формувати борги для вирішення власних фінансово-економічних проблем. 
Ключові слова: фіскальний простір, регіон, місцевий бюджет, податковий потенціал, структура видатків.[/su_spoiler]

Людмила САФОНОВА, Надія СТЕПАНЮК
[su_spoiler title=”РИЗИКИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ (82-90)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Виокремлено чинники ризиків бюджетного фінансування у розрізі його учасників. Проаналізовано ризики бюджетного фінансування, пов’язані з виконанням своїх функцій головними розпорядниками бюджетних коштів, органами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та Державної аудиторської служби України. Подано авторське визначення поняття “ризики бюджетного фінансування”. Запропоновано шляхи мінімізації ризиків бюджетного фінансування. 
Ключові слова: бюджетні ризики, ризики бюджетного фінансування, чинники ризиків бюджетного фінансування, бюджетні правопорушення, мінімізація ризиків.[/su_spoiler]

Олександр МАКСИМЧУК
[su_spoiler title=”ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ М. ТЕРНОПОЛЯ) (91-99)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізовано зміни в бюджетному законодавстві, які впливають на функціонування бюджету розвитку. Здійснено порівняльний аналіз доходів бюджету розвитку до і після внесення вищезазначених змін. Запропоновано шляхи забезпечення зростання ефективності функціонування бюджету розвитку. Обґрунтовано необхідність відокремлення бюджету розвитку від бюджету поточних витрат. Виявлено джерела зростання доходів бюджету розвитку. 
Ключові слова: бюджетна децентралізація, бюджет розвитку, доходи бюджету розвитку, бюджетне планування, бюджетна реформа.[/su_spoiler]

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Анатолій ФЕДОРЕНКО
[su_spoiler title=”ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА Й ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ВИРОБНИЦТВО (100-114)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто проблеми пошуку додаткових джерел фінансування підприємств реального сектора й активізації економічних механізмів залучення інвестиційних ресурсів у виробництво. З’ясовано причини, які гальмують інвестиційні процеси в Україні, та намічено шляхи щодо їх усунення. Запропоновано низку змін до податкового та корпоративного законодавства, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності та посилення стимулів до залучення фінансових ресурсів населення і юридичних осіб – інвесторів (резидентів та нерезидентів) у розвиток підприємств реального сектора. 
Ключові слова: акція привілейована, акція проста, дивіденди, корпоративна облігація, корпоративний прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств.[/su_spoiler]

Тетяна МАЦІЄВИЧ
[su_spoiler title=”МОНІТОРИНГ КРЕДИТУВАННЯ І СТРАХУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ (115-125)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано необхідність кредитування і страхування природоохоронних заходів як інструментів додаткового позабюджетного фінансування проектів щодо збереження навколишнього природного середовища. Досліджено механізм кредитування проектів розвитку екологічного підприємництва за рахунок введення додаткових критеріїв оцінки кредитоспроможності позичальника. Розкрито теоретико-методичні підходи до страхування екологічних проектів на основі страхування від ризику недосягнення запроектованого екологічного ефекту. 
Ключові слова: екологічний проект, природоохоронна сфера, кредитування екологічних проектів, екологічне страхування, фінансування природоохоронних заходів, механізм кредитування проектів.[/su_spoiler]

Антон ШЕВЧУК
[su_spoiler title=”ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (126-136)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Зазначено, що саме достатність капіталу визначає ступінь фінансової стійкості банку, тому є тим елементом ресурсної бази банку, який повинен покривати ризики, що виникають в його діяльності. Акцентовано увагу на тому, що низький рівень достатності капіталу банку призводить до небезпечних ризиків, що негативно позначається на його фінансовій стійкості. Здійснено порівняння підходів до розрахунку економічного капіталу банку. 
Ключові слова: економічний капітал, достатність капіталу, фінансова стійкість банку, Базель II, ризики банку.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Олена БІЛОУСОВА
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ОЕСР (137-151)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств реального сектору економіки в Україні. Акцентовано увагу на зарубіжному досвіді бюджетно-податкового стимулювання інноваційної діяльності. З урахуванням наявного в Україні дефіциту вільного державного та приватного капіталу розроблено рекомендації з удосконалення податкового законодавства, спрямовані на забезпечення прискорення інноваційного розвитку національної економіки. 
Ключові слова: фінансування інновацій, інноваційно-інвестиційна діяльність, бюджетне стимулювання, податкові пільги, прискорення розвитку на інноваційній основі.[/su_spoiler]

Володимир ГОРИН
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ (152-165)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту. Обґрунтовано соціальний характер кредитування, яке доцільно розглядати як дієвий спосіб стимулювання сукупного попиту і підвищення рівня життя населення; важіль для реалізації соціальної політики держави, а також спосіб вияву соціальної відповідальності бізнесу. Виокремлено соціоцентричні ознаки класифікації кредитування, які вказують на його тісний зв’язок із суспільним добробутом. Охарактеризовано основні види кредитування, які сприяють підвищенню суспільного добробуту. 
Ключові слова: кредитування, суспільний добробут, фінансове забезпечення, споживчий кредит, інвестиційний кредит.[/su_spoiler]

Тарас ВДОВИЧЕНКО
[su_spoiler title=”СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (166-180)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Деталізовано структуру соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців за основними компонентами. Сформульовано власне визначення вказаної адаптації як об’єкта фінансового забезпечення. Розроблено типологію джерел фінансових ресурсів для соціальної та професійної адаптації колишніх військовослужбовців. Умовно виокремлено чотири типи моделей фінансування згаданої адаптації: централізовану (бюджетну), децентралізовано-ендогенну, децентралізовано-екзогенну та інтегративну (змішану). Обґрунтовано, що в Україні переважає децентралізовано-екзогенна модель фінансування, виявлено її особливості та недоліки. 
Ключові слова: соціальна і професійна адаптація звільнених військовослужбовців, програми адаптації, фінансове забезпечення, механізми фінансування, джерела фінансових ресурсів, моделі фінансування.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/2017_150.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]