Випуск журналу №4 (45) 2015р.


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Наталія КРАВЧУК
[su_spoiler title=”КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ (7-21)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито системні протиріччя світової валютної системи й обґрунтовано концептуальні виміри філософії нового монетарного порядку. Систематизовано альтернативні вектори реформування світової валютної системи у декількох площинах. Аргументовано, що ключова проблема реформування світової валютної системи полягає не в тому, валюта якої країни стане резервною, а в тому, які саме фундаментальні фактори використовуватимуться у якості економічного інваріанта своєчасного врегулювання глобальних платіжних дисбалансів. 
Ключові слова: світова валютна система, глобальна фінансова стабільність, новий монетарний порядок, валютні зони, регіональні колективні валюти.[/su_spoiler]

Костянтин РЕВУН
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ ЦІЛЕЙ В УПРАВЛІННІ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (22-31)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізовано організаційні, нормативні, фінансові аспекти реалізації гуманітарних проектів у сфері охорони здоров’я. Проведено компаративний аналіз фінансування охорони здоров’я в Україні з урахуванням світового досвіду. Напрацьовані пропозиції щодо його модернізації, підвищення якості надання медичної допомоги, використання національних можливостей у реформуванні фінансово-економічних відносин в управлінні медичною галуззю. 
Ключові слова: план гуманітарного реагування, гуманітарний потенціал, охорона здоров’я, фінансування гуманітарного розвитку, видатки на охорону здоров’я, якість надання медичних послуг, реформування фінансування охорони здоров’я.[/su_spoiler]

Леся ШУПА
[su_spoiler title=”ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ (32-42)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто основні положення інституціонально-еволюційної теорії. З позиції інституціоналізму визначено періодизацію трансформаційних перетворень страхових відносин у сфері медичного страхування, встановлено основні інституціональні зміни. Окреслено організаційну структуру та інфраструктуру інституту медичного страхування, напрями взаємодії між його суб’єктами. Виокремлено три інституційні моделі розвитку медичного страхування в Україні і доведено переваги його інституціонального розвитку. 
Ключові слова: інституціоналізм, еволюція, інституціонально-еволюційна теорія, медичне страхування, інституційні суб’єкти, інституційні моделі, інституціональні зміни.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Жанна ДОВГАНЬ
[su_spoiler title=”ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (43-55)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретико-методологічні засади кредитного менеджменту в банку. Визначено основні складові системи управління кредитною діяльністю банків. Проаналізовано динаміку кредитного портфеля банківських установ України. Розроблено підходи до підвищення аналітичної складової системи управління кредитною діяльністю банків шляхом впровадження заходів з управління проблемними кредитами банку та кредитного ризик-менеджменту. Обґрунтовано напрями удосконалення системи управління кредитною діяльністю банківських установ в умовах сучасної економіки України. 
Ключові слова: банківська система України, банківські кризи, кредитний портфель, кредитна діяльність, кредитний менеджмент, управління кредитною діяльністю, проблемні кредити, кредитний ризик.[/su_spoiler]

Наталія ТКАЧЕНКО
[su_spoiler title=”ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (56-64)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано відмінності в змістовному навантаженні термінів “банківське страхування” та “страхування банківських ризиків”, окреслено основні напрямки страхування банківських ризиків. Здійснено історичний екскурс використання поняття bancassurance. Сформульовано переваги банкострахування, зокрема в контексті об’єднання іпотечного кредитування зі страхуванням життя позичальника. 
Ключові слова: банкострахування, банківське страхування, страхування банківських ризиків, ассюрфінанс, банківсько-страхова модель, фінансова послуга.[/su_spoiler]

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Світлана МИХАЙЛЕНКО, Валерія ЗУБРІЛІНА
[su_spoiler title=”СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (65-75)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проведено узагальнення теоретичних поглядів науковців щодо трактування змісту поняття “видатки місцевих бюджетів”. Проаналізовано структуру видатків місцевих бюджетів України, зокрема Одеської області. Визначено основні проблемні питання у розмежуванні функціональних повноважень між центральною владою та органами місцевого самоврядування. 
Ключові слова: видатки місцевих бюджетів, делеговані та власні повноваження органів місцевого самоврядування, бюджетна децентралізація.[/su_spoiler]

Оксана ШИНКАРЮК, Олена КУШЛАК
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (76-87)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено досвід здійснення бюджетної децентралізації на прикладі місцевих бюджетів Чернівецької області. Обґрунтовано рекомендаціїщодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення та вирішення конкретних проблем місцевими органами влади. Узагальнено пропозиції щодо подальшої підготовки та прийняття нових рішень центральними органами законодавчої та виконавчої влади. Запропоновано використати у сфері формування місцевих бюджетів вітчизняний досвід розширення прав та підвищення відповідальності місцевих органів влади в соціально-економічному розвитку регіонів. 
Ключові слова: регіональний людський розвиток, бюджетна децентралізація, місцеві бюджети, фінансове забезпечення, нормативно-правове забезпечення, методи організації, планування і контролю.[/su_spoiler]

Ірина ЧУРКІНА
[su_spoiler title=”ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (88-94)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто особливості трансформації інституційної архітектури бюджетної системи України, визначено необхідність переосмислення основ традиційної економічної теоріїстосовно природи фінансово-економічних трансформацій. Відображено авторську позицію щодо основних проблем інституційного характеру, розкрито протиріччя еволюції інститутів бюджетної системи, представлено перелік інститутів розвитку бюджетної системи України у подальшій перспективі, проаналізовано ефективність їх дії. 
Ключові слова: бюджетна система, інституційна архітектура бюджетної системи, інститути бюджетної системи.[/su_spoiler]

Дар’я МАРТИНОВИЧ
[su_spoiler title=”МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ (95-103)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено вплив видатків Державного бюджету України на розвиток паливно-енергетичного комплексу України. Проаналізовано макроекономічні тенденції в Україні у 2015 р., плани уряду щодо реформування паливно-енергетичного комплексу. Побудовано економетричну модель впливу видатків державного бюджету, що спрямовані на ПЕК, на капітальні інвестиції у промисловість в цілому. Надано рекомендації щодо удосконалення використання бюджетних та кредитних ресурсів для розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні. 
Ключові слова: видатки, моделювання, бюджет, паливно-енергетичний комплекс, державна допомога.[/su_spoiler]

Оксана КВАСНИЦЯ
[su_spoiler title=”ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ (104-116)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто практику здійснення місцевих запозичень. Проаналізовано стан ринку муніципальних цінних паперів в Україні. Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних із забезпеченням ефективності використання муніципальних запозичень та запропоновано рекомендаціїщодо активізації розвитку ринку муніципальних цінних паперів в Україні. Зазначено переваги та визначено ризики здійснення місцевих запозичень. Окреслено шляхи оптимізації ринку муніципальних цінних паперів. 
Ключові слова: місцеві запозичення, ринок муніципальних цінних паперів, муніципальні облігації, ефективність використання муніципальних запозичень.[/su_spoiler]

 

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Інна КАНЦУР
[su_spoiler title=”ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ: СУТНІСТЬ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ДІЇ (117-129)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: З’ясовано, що з метою формування і розподілу фінансових ресурсів держава використовує перерозподільчу функцію податків та бюджету, за рахунок чого впливає на забезпечення соціальних гарантій населення, забезпечення зайнятості, підвищення рівня доходів населення, фінансування та розвиток соціальної сфери тощо. Доведено, що фіскальний механізм виступає інструментом впливу держави на соціально-економічні процеси. Розглянуто сутність фіскального механізму як сукупність бюджетного та податкового механізмів, між якими існує тісний взаємозв’язок. Проаналізовано дію фіскального механізму, яка проявляється через його інструменти та принципи. 
Ключові слова: механізм, бюджетний механізм, податковий механізм, фіскальний механізм, інструменти фіскального механізму, принципи фіскального механізму, розвиток соціальної сфери.[/su_spoiler]

Інна КІЯНЧУК
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (130-137)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто суть та значення податку на додану вартість, як одного з основних дохідних джерел державного бюджету України. Охарактеризовано обсяги надходження ПДВ до бюджету держави. Розглянуто комплекс заходів щодо вирішення проблем адміністрування податку на додану вартість. Запропоновано підходи для забезпечення ефективного справляння ПДВ як складової системи податкового регулювання соціально-економічного розвитку країни. 
Ключові слова: податок на додану вартість, платники ПДВ, адміністрування ПДВ, відшкодування ПДВ.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Наталія КАРПИШИН
[su_spoiler title=”ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ: СВІТОВІ МОДЕЛІ І НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ (138-151)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено вплив культурно-етнічних цінностей на інвестиційну поведінку домогосподарств. Розглянуто наукові погляди в теорії поведінкових фінансів на поведінку інвесторів залежно від особливостей культури, релігії чи національності. Проаналізовано структуру фінансових активів домогосподарств США, Японії, Німеччини та ЄС. Досліджено особливості інвестиційної поведінки домогосподарств в Україні. Запропоновано власну класифікацію світових моделей інвестиційної поведінки домогосподарств. 
Ключові слова: поведінкові фінанси, домогосподарства, індивідуальний інвестор, інвестиційна поведінка, фінансові активи домогосподарств.[/su_spoiler]

Ірина ПЕРИТ
[su_spoiler title=”ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ВАЖЛИВИХ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН (152-162)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретико-концептуальні основи здійснення підприємницької діяльності домогосподарств в умовах сучасної економіки. Досліджено роль підприємницької діяльності домогосподарств в економічній системі України. Проаналізовано особливості, умови та рівень розвитку підприємництва серед громадян. Акцентовано увагу на необхідності підтримки розвитку підприємницької діяльності домогосподарств та забезпечення комплексу умов.
Ключові слова: домогосподарство, підприємець, фізична особа, підприємницька діяльність, економіка.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/2015_4_45.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]