Випуск журналу №3 (44) 2015р.


ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Оксана ДЕСЯТНЮК
[su_spoiler title=”НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ (7-17)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Досліджено процес гармонізації системи непрямого оподаткування та систематизовано етапи становлення правового регулювання механізму адміністрування ПДВ в країнах-членах Європейського Союзу. Розглянуто структуру доходів бюджету ЄС, розраховано частку ПДВ у доходах бюджетів України та ЄС, проаналізовано її динаміку впродовж 2007–2013 рр. Описано моделі удосконалення і спрощення порядку справляння ПДВ в країнах Європи. Виокремлено напрями удосконалення механізму адміністрування ПДВ в Україні з урахуванням вимог європейських Директив та позитивної практики держав Європейського Союзу. 
Ключові слова: адміністрування, ПДВ, гармонізація, Директива, державний бюджет, Європейський Союз, податкова ставка.[/su_spoiler]

Любов САЛО
[su_spoiler title=”МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ (18-30)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація:  Проаналізовано динаміку показників у сфері оподаткування України. Побудовано комплексну економетричну модель впливу податкової політики на економічний розвиток країни, яка містить два блоки: симультативну модель сфери оподаткування України та модель оцінювання окремих статей доходів Зведеного бюджету України. На основі моделі здійснено оцінку структури взаємозв’язків між основними макроекономічними показниками та показниками Зведеного бюджету України, прогнозовано їхній майбутній розвиток за різних сценаріїв.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, податкова політика, бюджетна політика, моделювання, симультативна модель, прогнозування.[/su_spoiler]

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Наталія КРАВЧУК
[su_spoiler title=”ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ У РЕТРОСПЕКТИВІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ (31-48)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Розкрито системні детермінанти накопичення структурно-функціональних дисбалансів у ретроспективі розвитку світової валютної системи. Проаналізовано кумулятивні ефекти структурно-функціональних асиметрій і дисбалансів у світовій валютній системі на сучасному витку глобальних трансформацій. Аргументовано, що глобальні платіжні дисбаланси – це часткові явища, за якими стоять проблеми масштабнішого характеру, серед яких – асиметричність глобального розвитку та перманентне накопичення внутрішніх протиріч у світовій валютній системі з часів золотого стандарту. 
Ключові слова: світова валютна система, структурно-функціональні дисбаланси, глобальна фінансова стабільність, активна і пасивна валютно-курсова політика, офіційні золотовалютні резерви, багатосторонній механізм коригування платіжних балансів.[/su_spoiler]

Олена СОХАЦЬКА, Наталія ПОЛІКЕВИЧ
[su_spoiler title=”ДЕРИВАТИВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ: ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦИФІКАЦІЇ КОНТРАКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БІРЖ (49-61)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Розглянуто функціонування ринків електроенергії країн Європи. Доведено, що енергетичні біржі на цьому сегменті ринку з’являються після або одночасно зі становленням спотових ринків ”на добу вперед”. В результаті порівняльного аналізу ф’ючерсних та спотових контрактів європейських енергетичних бірж запропоновано для майбутнього вітчизняного ринку специфікації погодинного спотового та місячного ф’ючерсного контрактів на електроенергію базового та пікового навантаження. Розглянуто процеси формування цін ф’ючерсних контрактів на електроенергію європейських бірж шляхом обрахунку спотових індексів конкретних країн, що може бути актуальним для України в контексті інтеграціїу європейські енергетичні ринки. 
Ключові слова: електроенергія, біржа, спот, ф’ючерс, біржовий контракт, опціон, спотовий індекс, специфікація контракту.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ

Тетяна КІЗИМА, Вадим КУЦЯК
[su_spoiler title=”ОСОБИСТЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ: СУТНІСТЬ, СПЕЦИФІКА, ОСНОВНІ ЕТАПИ (62-70)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Охарактеризовано зміст особистого фінансового планування та основні аспекти побудови індивідуального балансу доходів і витрат, визначено систему оцінки поточного фінансового стану особи. Розглянуто основні критерії групування доходів та витрат особи. Сформовано рекомендації щодо обсягів та умов формування обов’язкових фінансових резервів. Визначено перспективи подальших досліджень усфері особистого фінансового планування.
Ключові слова: особисте фінансове планування, баланс доходів і витрат, особисті фінанси, фінансові резерви, баланс фінансового стану.[/su_spoiler]

Євгенія ІВАНЕНКО
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (71-81)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Досліджено порядок формування фінансових ресурсів охорони здоров’я та оцінено зміни у його організації у зв’язку із проведенням реформи міжбюджетних відносин в Україні. Детально проаналізовано динаміку, структуру, джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я, практику здійснення видатків державного та місцевих бюджетів України на зазначену галузь. З урахуванням зарубіжного досвіду та вітчизняних реалій виявлено основні проблеми формування фінансових ресурсів охорони здоров’я. Розглянуто порядок надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, її використання та роль у здійсненні бюджетного фінансування медицини. Обґрунтовано необхідність та напрями удосконалення фінансового забезпечення охорони здоров’я в умовах соціально-економічних трансформацій. 
Ключові слова: охорона здоров’я, фінансове забезпечення охорони здоров’я, фінансові ресурси охорони здоров’я, видатки державного та місцевих бюджетів на охорону здоров’я, медична субвенція.[/su_spoiler]

Віктор РУСІН
[su_spoiler title=”НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА ДОПОМОГОЮ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ (82-93)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано необхідність використання міжбюджетних трансфертів для фінансового вирівнювання бюджетної забезпеченості органів місцевого самоврядування. Проаналізовано зміни до бюджетного законодавства України, внесені в рамках проведення бюджетної децентралізації. Розглянуто класифікацію міжбюджетних трансфер- тів та досліджено порядок і особливості їх перерахування. З’ясовано нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів в контексті прийнятих змін до бюджетного законодавства. 
Ключові слова: фінансове забезпечення місцевого самоврядування, міжбюджетні трансферти, базова дотація, реверсна дотація, субвенція, освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів.[/su_spoiler]

Наталія ПЕНКАЛЬ
[su_spoiler title=”АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ (94-104)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто банківський сектор фінансового ринку України з метою визначення сильних і слабких сторін його функціонування. Обґрунтовано перспективи розвитку банківського сектору. Проаналізовано ринок банківських послуг за всією структурою сегмента, а також за окремими провідними банками, які віднесені Національним банком України до першої групи. Виявлено тенденції зміни основних показників діяльності банків. Визначено перспективні напрямки діяльності банків, які розвиваються не залежно від впливу економічної кризи. 
Ключові слова: активи, банк, банківська система, власний капітал, зобов’язання, депозит, кредит, пасиви.[/su_spoiler]

Галина ВОЗНЯК
[su_spoiler title=”БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ Й ЕКОНОМІЧНИЙ РІСТ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА (105-117)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проведено огляд існуючих підходів до оцінки впливу бюджетної децентралізації на економічний ріст регіонів. Проаналізовано можливі напрями вибору ключових чинників, які визначають ступінь децентралізації як в окремих країнах, так і в межах однієї країни в розрізі її адміністративних одиниць. Виокремлено проблеми оцінювання рівня бюджетної децентралізації. На основі запропонованого підходу в роботі проведено просторово-динамічну оцінку впливу бюджетної децентралізації на економічний ріст регіонів України. 
Ключові слова: регіон, зростання, розвиток, регіональний розвиток, бюджетна децентралізація, оцінювання.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Галина ОСТРОВСЬКА
[su_spoiler title=”НОВА ПАРАДИГМА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ КОРПОРАЦІЇ (118-129)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Аргументовано важливість ризик-менеджменту як невід’ємної компоненти в стратегії управління і збільшення акціонерної вартості компанії. Узагальнено наукові підходи до ризик-менеджменту. Обґрунтовано можливість інтеграції збалансованої системи показників у систему ризик-менеджменту й запропоновано комплексний підхід до стратегічного управління компанією з метою досягнення конкурентних переваг і забезпечення стійкого розвитку в умовах глобальної нестабільності. 
Ключові слова: ризик-менеджмент, збалансована система показників (BSC), стратегічні цілі організації, інтегрована модель ризик-менеджменту.[/su_spoiler]

Микола СТЕЦЬКО
[su_spoiler title=”ПРАГМАТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ (130-143)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Проаналізовано вектори впливу сучасних концепцій у сфері корпоративних фінансів на рівень виконання їх традиційних і новітніх функцій. Визначено критерії оцінювання прикладного значення теоретичних розробок і рівня їхнього внеску у генерування доданої вартості окремими компаніями та корпоративним сектором загалом. Запропоно- вано розглядати наукові розробки як продукт, що має споживчу цінність. Обґрунтовано, що внесок відповідних теорій у генерування доданої вартості можна оцінити на основі порівняння гіпотетичних наслідків прийняття рішень щодо використання методів і технологій, що розроблені на їх основі та без них. 
Ключові слова: корпоративні фінанси, функції корпоративних фінансів, додана вартість, капітал, структура капіталу, фінансові рішення, біхевіористичні фінанси.[/su_spoiler]

 

З ІСТОРІЇ ФІНАНСІВ

Вікторія БЕЗГУБЕНКО-ГНАТИШИН
[su_spoiler title=”ГЕНЕЗИС, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ (144-156)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Розглянуто й узагальнено сутність та основні теоретичні концепти світових економічних криз. Охарактеризовано причинно-наслідкові зв’язки світових економічних та фінансових криз. Узагальнено еволюцію світових фінансових криз та розглянуто основні їхні наслідки для світової економіки. Здійснено періодизацію економічних та фінансових криз з урахуванням їхніх причинно-наслідкових зв’язків. Наведено часові межі та “зони покриття” фінансових криз. 
Ключові слова: криза, генезис світових фінансових криз, теорія криз, поширення фінансових криз.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/2015_3_44.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]