Випуск журналу №2 (43) 2015р.


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Олександр ДЗЮБЛЮК
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ (7-18)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація:  Розглянуто теоретико-методологічні засади та ключові аспекти механізму практичного застосування інфляційного таргетування як режиму монетарної політики. Відзначено основні макроекономічні передумови запровадження інфляційного таргетування, а також його головні переваги та недоліки для країн із перехідною економікою. Обґрунтовано необхідність оптимізації процесу вибору монетарного режиму з урахуванням тих викликів, як постають перед економікою України та Національним банком. 
Ключові слова: інфляційне таргетування, режим монетарної політики, валютний курс, грошова маса, інфляція, монетарне регулювання.[/su_spoiler]

Володимир ЛАНОВИЙ
[su_spoiler title=”АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ (19-31)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Проаналізовано ефекти здійснення Національним банком України операцій на відкритому ринку з I кварталу 2010 року до І кварталу 2015 року. Запропоновано удосконалений підхід до аналізу обсягів здійснення операцій відкритого ринку, який ґрунтується на визначені середньоденного значення обсягів операцій Національного банку України на противагу абсолютним значенням обсягів операцій. За результатами дослідження встановлено місце цих операцій в інструментарії Національного банку України та визначено ефективність їх застосування при досягненні цілей монетарної політики. 
Ключові слова: інструменти грошово-кредитної політики, банківська система, міжбанківській кредитний ринок, операції відкритого ринку, операції з рефінансування, депозитні сертифікати Національного банку України.[/su_spoiler]

Юрій ГАНУСИК
[su_spoiler title=”ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНТИІНФЛЯЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ (32-45)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Проаналізовано практику використання механізмів застосування інструментарію антиінфляційного регулювання в умовах нестабільності фінансових ринків європейських країн, США, пострадянських країн та України. Систематизовано напрямки антиінфляційної політики, що довели свою ефективність у кризовий період 2008–2009 рр. Запропоновано інструменти регулювання інфляції у сучасних умовах в Україні. Відстежено застосування державними регуляторами широкого набору методів та інструментів стримування інфляційних процесів, а також виокремлено нетривіальне використання традиційних механізмів регулювання інфляції, що в умовах фінансової стабільності є недоцільним.
Ключові слова: інфляція, антиінфляційне регулювання, фінансовий ринок, антиінфляційна політика.[/su_spoiler]

Олена МАЛАХОВА, Марія МАРУСИН
[su_spoiler title=”ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ (46-60)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Проаналізовано стан валютного ринку України під впливом негативних зовнішніх і внутрішніх факторів. Розглянуто політику НБУ, зокрема щодо використання ним методів валютного регулювання. Розкрито проблемні аспекти функціонування валютних ринків в умовах активізації процесів фінансової глобалізації, макроекономічних валютних ризиків та існуючих світових і вітчизняних фінансових криз. Визначено основні проблеми й можливі перспективи розвитку. 
Ключові слова: валютний ринок, Національний банк України, валютно-курсова політика НБУ, антикризове валютне регулювання, інтервенції, валютний курс, валютні операції, фінансова криза.[/su_spoiler]

Наталія ШПИГОЦЬКА
[su_spoiler title=”ЕФЕКТ ВИТІСНЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МАСШТАБИ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ (61-71)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Розкрито проблему вияву ефекту витіснення в національній економіці. Виявлено масштаби реалізації ефекту витіснення через аналіз динаміки портфеля ОВДП у банківській системі України. Проаналізовано динаміку портфеля ОВДП та структуру активів банківської системи України. Доведено, що на сьогодні ефект витіснення має обмежений вплив на обсяги кредитування національної економіки через низьку частку ОВДП у портфелі комерційних банків в Україні.
Ключові слова: державний борг, ефект витіснення, ОВДП, банківська система України, НБУ, кредитування.[/su_spoiler]

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ольга КНЕЙСЛЕР, Лілія МАРИНЧАК
[su_spoiler title=”ІННОВАЦІЇ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (72-82)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Обґрунтовано доцільність впровадження інновацій у депозитній діяльності банків у контексті удосконалення асортименту депозитних продуктів і послуг, підвищення якості депозитного обслуговування відповідно до зростаючого попиту клієнтів. Розкрито роль банківського маркетингу та виокремлено основні блоки його функцій, орієнтованих на інноваційний розвиток банківської установи. Відображено авторську позицію щодо градації клієнтської бази та інноваційних кроків менеджменту банку в розвитку депозитної діяльності. Запропоновано градацію споживачів депозитних банківських продуктів на категорії відповідно до способу життя, що забезпечить урахування пріоритетів наявних і потенційних клієнтів банку, їх уподобань та рівня відкритості до сприйняття інновацій.
Ключові слова: депозит, депозитна діяльність, банківська установа, інновації, інноваційний розвиток, депозитний продукт, маркетинг.[/su_spoiler]

Наталія ТКАЧЕНКО
[su_spoiler title=”АКТУАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКІВ ТА АСИСТАНСЬКИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ (83-93)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація:  На основі узагальнення існуючих вітчизняних та зарубіжних поглядів на трактування поняття «асистанс» сформульовано авторське його бачення та подано характеристику видової структури асистанських послуг у розрізі медичних, сервісних, технічних, туристичних, юридичних та інформаційних послуг. Зроблено акцент на виділенні класифікаційних ознак асистансу та сформульовано переваги як для страховиків, так і для страхувальників від взаємодіїз асистанськими компаніями. Доведено, що саме подальший розвиток таких інституцій в інфраструктурі українського страхового ринку є необхідністю та вимогою сьогодення.
Ключові слова: асистанс, страховик, страхувальник, асистанська компанія, асистанські послуги, класифікація асистанських послуг.[/su_spoiler]

Оксана ВОДОЛАЗСЬКА
[su_spoiler title=”СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ АНДЕРРАЙТИНГУ В СТРАХУВАННІ (94-104)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: На основі критичного аналізу існуючих вітчизняних і зарубіжних поглядів щодо видів андерайтингу узагальнено особливості стандартного та індивідуального андеррайтингу. Обґрунтовано доцільність упорядкування класифікаційних ознак андерайтингу та подано їх структуризацію за критеріями стандартності ризику, новизною ризику, рівнем прийняття рішення про страхування ризику, охоплення ризиків, підгалузі страхування, глибини андеррайтингу, рівня ризикованості об’єкта страхування, суб’єктного складу, рівня інтегрованості, масштабності діяльності страховика, стадіїйого життєвого циклу, джерела страхових виплат, витратності андерайтингута горизонту страхування.
Ключові слова: андеррайтинг, страхова компанія, стандартний андеррайтинг, індивідуальний андеррайтинг, страховий портфель, фінансова стійкість страховика.[/su_spoiler]

Наталя НАЛУКОВА, Марія БАДИДА
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ (105-117)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація:  Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття “фінансова діяльність” та ообґрунтовано авторське трактування терміна “фінансова діяльність страховика”. Проведено аналіз динаміки і структури коштів страхових резервів страховиків України. Аргументовано існуючі тенденції у структурі активів, якими представлені кошти резервів зі страхування життя та кошти технічних резервів. Систематизовано чинники, що мали вплив на структуру активів, якими представлено кошти страхових резервів. Визначено заходи, що сприятимуть покращенню фінансової діяльності страховиків.
Ключові слова: страховики, страхові резерви, технічні резерви, резерви зі страхування життя; фінансова діяльність страховика.[/su_spoiler]

Юрій КЛАПКІВ
[su_spoiler title=”КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕГРЕСІВ ТА СУБРОГАЦІЇ У СТРАХУВАННІ (118-126)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація:  Охарактеризовано типовий та нетиповий регрес у системі страхування. Представлено особливості типології регресу в майновому страхуванні. З’ясовано різницю між типовим і нетиповим регресом, а також відтворено специфіку вступу в права кредитора, так звану суброгацію, з урахуванням особливих існуючих норм. Висвітлено специфіку страхового регресу на тлі функції страхування цивільної відповідальності. Важливими поняттями, без яких нетиповий регрес не міг би виступати, встановлено умисну вину і разючу недбалість. Виокремлено суброгацію, яку часто абстрагуючи трактують як регрес. На основі юридичних норм ЄС, що дбають про інтереси клієнтів, визначено суть суброгації.
Ключові слова: страхування, типовий регрес, нетиповий регрес, суброгація, цивільна відповідальність.[/su_spoiler]

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Костянтин ШВАБІЙ, Тетяна БУГАЙ
[su_spoiler title=”АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (127-136)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Розглянуто актуальні питання реформи оподаткування доходів населення в Україні. На основі аналізу розподілу податкового навантаження на фізичних осіб зроблено пропозиції щодо зміни підходів в оподаткуванні доходів населення. Оцінено ризики і переваги зроблених рекомендацій. Аргументовано, що у разі запровадження зазначених змін розподіл навантаження стає більш справедливим, що дасть змогу почати формування нової ефективної системи оподаткування в Україні.
Ключові слова: платники податків, податок, дохід, податок на доходи фізичних осіб, справедливість оподаткування, податкове навантаження, шкала доходів.[/su_spoiler]

Ганна МАМОНОВА, Інна КАНЦУР
[su_spoiler title=”ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ ПОПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ (137-144)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Розкрито особливості прогнозування бюджетних видатків на фінансування соціальної сфери з використанням методу попарних порівнянь. На основі методу аналізу ієрархій та шляхом використання аналізу попарних порівнянь побудовано вектор вагових коефіцієнтів. Основою для визначення ступеня важливості пріоритетів взято досвід розвинених країн: США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Великобританії та інших. Запропоновано використання методу Сааті для визначення вагових коефіцієнтів, що дасть можливість ефективно та раціонально розподіляти фінансові ресурси держави на потреби соціальної сфери.
Ключові слова: соціальна сфера, складові соціальної сфери, ефективний розподіл бюджетних коштів, метод попарних порівнянь, вагові коефіцієнти.[/su_spoiler]

Ірина НОВОСАД
[su_spoiler title=”МИТНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (145-155)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Визначено місце та роль митної безпеки як складової економічної безпеки держави. Встановлено й обґрунтовано взаємозв’язок між економічною безпекою та митною безпекою. Розкрито сутність економічної безпеки та визначено роль митної безпеки у її забезпеченні. Розглянуто вплив митної безпеки на стан національної економіки. Окреслено інтереси держави у сфері митної безпеки та наведено етапи її реалізації, розглянуто джерела загроз митній безпеці держави. Визначено пріоритетні завдання митних органів захисту національних інтересів та забезпечення митної безпеки держави з урахуванням досвіду провідних країн світу.
Ключові слова: митна безпека, економічна безпека, митні інтереси, митне регулювання, митна політика, митна справа.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Юлія СУДИН
[su_spoiler title=”СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГУДВІЛУ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА (156-163)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Розглянуто сутність гудвілу та особливості його визначення у контексті стратегічних активів підприємства. Розкрито мету, завдання, джерела інформації та основні етапи стратегічного аналізу гудвілу. Проведено моніторинг ресурсів та шляхів формування гудвілу на підприємстві. Визначено та систематизовано зовнішні і внутрішні фактори пливу на формування ділової репутації компанії. Проведено емпіричну апробацію факторного аналізу та установлено пріоритетність впливу чинників на формування гудвілу підприємств.
Ключові слова: гудвіл, нематеріальні активи, ділова репутація, стратегічний аналіз, внутрішній гудвіл.[/su_spoiler]

 

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Христина ДАНИЛКІВ
[su_spoiler title=”ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (164-173)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація:  Здійснено оцінку рівня розвитку малого підприємництва у регіонах України із застосуванням економіко-математичного моделювання, зокрема методу кластерного аналізу. На підставі опрацьованих статистичних даних розраховано регіональний індекс розвитку малого підприємництва, з використанням якого згруповано області України з подібними характеристиками в окремі кластери. Встановлено найсприятливіші для розвитку малого підприємництва регіони України і з’ясовано, які форми та види економічної діяльності найбільше адаптовані на конкретній території.
Ключові слова: мале підприємництво, кластерний аналіз, Евклідова відстань, відстань Чебишева, степенева відстань, індекс розвитку малого підприємництва, кластери.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/2015_2_43.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]