Випуск журналу №1 (42) 2015р.


ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Віктор КОЗЮК
[su_spoiler title=”МАКРОТЕОРЕТИЧНА ЕТИМОЛОГІЯ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ (7-22)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Доведено, що етимологічно запровадження фіскальних правил коріниться у положеннях нової класичної макроекономіки. Показано, що прямі аналогії з динамічною інконсистентністю монетарної політики є обмеженими внаслідок відмінної природи реалізації владних повноважень урядом і центральним банком. Стверджується, що фіскальні правила є більш транспарентним критерієм ідентифікаціїдій політиків, особливо у випадках, коли альтернативні макротеоретичні концепції допускають суттєві відмінності в оптимальних траєкторіях державного боргу. Показано, що фіскальні правила можуть ефективно впливати на обмеження фіскального опортунізму, хоча і не гарантують повне його усунення.
Ключові слова: фіскальні правила, державний борг, бюджетний дефіцит, фіскальна політика, макроекономіка.[/su_spoiler]

Віталій ПИСЬМЕННИЙ 
[su_spoiler title=”ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ МІЖ РІЗНИМИ РІВНЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ (23-33)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено зміни до бюджетного законодавства України, які внесені в рамках проведення реформи місцевого самоврядування і вдосконалення його фінансового забезпечення. Проаналізовано зарубіжний досвід мобілізації податку на прибуток підприємств до державного та місцевих бюджетів, а також визначено можливості його адаптації до вітчизняної практики. Розглянуто несприятливі фактори оподаткування прибутку підприємств на місцевому рівні. Обґрунтовано теоретичні та практичні підходи до розподілу цього податку між різними рівнями бюджетної системи.
Ключові слова: податок на прибуток підприємств; фінансове забезпечення місцевого самоврядування; державний бюджет; місцеві бюджети; розподіл податкових надходжень.[/su_spoiler]

Олександр МАЛИШКІН
[su_spoiler title=”ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ (34-47)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто особливості формування елементів податку на додану вартість на підприємствах Росії, Білорусі, Казахстану (Євроазійський Союз), Естонії (Євросоюз): податкова база, ставки податку, організація первинного й аналітичного обліку складових податку в системі реєстрів податкового і бухгалтерського фінансового обліку, форми декларацій та строки подання звітності. Проведено порівняння з аналогічними нормами українського законодавства. Проаналізовано механізми зменшення зобов’язань, що застосовують у різних країнах з метою визначення чистого податкового зобов’язання. Виявлено недоліки та переваги моделі обліку і звітності з ПДВ в окремій країні та в економічному союзі в цілому.
Ключові слова: податок на додану вартість, податок з обороту, міжнародний досвід справляння ПДВ, облік ПДВ, звітність з ПДВ.[/su_spoiler]

Олена ШАКО
[su_spoiler title=”ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ (48-57)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено теоретичні основи екологічного оподаткування. Проаналізовано вплив екологічних податків на поведінку суб’єктів господарювання. Розглянуто статичну та динамічну ефективність екологічних податків для зниження рівня забруднення довкілля та забезпечення раціонального природокористування. Обґрунтовано теоретичні підходи до застосування екологічних податків для вирішення конкретних екологічних проблем виходячи з виявлених переваг та недоліків їх застосування.
Ключові слова: екологічні податки, забруднення довкілля, раціональне природокористування, статична ефективність, динамічна ефективність.[/su_spoiler]

Володимир ГОРИН
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ (58-68)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено наукові підходи до трактування сутності неподаткових надходжень бюджету та вказано на дискусійні моменти. Проаналізовано погляди науковців щодо виокремлення ключових ознак неподаткових надходжень бюджету та вказано на їхній суперечливий характер. Доведено, що більшість ознак неподаткових надходжень мають вибірковий характер, у зв’язку з чим запропоновано відмежовувати ці доходи від податкових надходжень виключно за ознакою їхнього стосунку до системи оподаткування. Наведено основні ознаки, за якими класифікують неподаткові надходження бюджету, та обґрунтовано доцільність їхнього розмежування за джерелами походження.
Ключові слова: бюджет, доходи бюджету, неподаткові надходження, наукова дефініція, ознаки ідентифікації, ознаки класифікації, джерело походження.[/su_spoiler]

Зоряна ЛОБОДІНА
[su_spoiler title=”ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (69-82)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено наукові підходи до трактування дефініцій “видатки бюджету”та “видатки місцевих бюджетів”, що дало можливість розкрити складну економічну природу видатків місцевих бюджетів, обґрунтувати їх роль у забезпеченні виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Проаналізовано вплив видатків місцевих бюджетів як важеля механізму реалізації бюджетної політики на соціально-економічний розвиток адміністративних територій. Виявлено проблеми трансформації видатків місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації, обґрунтовано необхідність та шляхи їх вирішення.
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, повноваження органів місцевого самоврядування, місцеві бюджети, видатки місцевих бюджетів, склад видатків місцевих бюджетів, джерела здійснення видатків місцевих бюджетів, бюджетна реформа, бюджетна децентралізація.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Олег ДИШКАНТ
[su_spoiler title=”ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ (83-93)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито організацію та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками державного бюджету. Систематизовано організаційні норми, форми контролю та суб’єкти його здійснення. Розглянуто бачення провідних науковців та практиків на місце, роль та значення державного контролю у державному управлінні. Проаналізовано недоліки здійснення державного фінансового контролю в управлінні видатками державного бюджету. Запропоновано та узагальнено напрямки удосконалення контрольно-ревізійного процесу в управлінні видатками державного бюджету.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, видатки, бюджет, управління, аудит.[/su_spoiler]

Діана СЕРЕБРЯНСЬКА
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЙ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (94-106)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізовано стан дохідної спроможності кожного із виду місцевих бюджетів окремо за період дії Бюджетного кодексу України 2002–2010 рр. та 2011–2013 рр. Виявлено, що прийняття нових положень Бюджетного кодексу України не вплинуло на підвищення доходів місцевих бюджетів, формування яких зводиться до забезпечення певного мінімуму бюджетних коштів. Акцентовано, що базова ланка місцевого самоврядування поступово втрачає своє функціональне призначення через дефіцит фінансових ресурсів. Обґрунтовано пропозиції щодо проведення ефективноїбюджетноїдецентралізаціїв Україні.
Ключові слова: бюджетна децентралізація, видаткові повноваження, органи місцевого самоврядування, доходи місцевих бюджетів, офіційні трансферти.[/su_spoiler]

Анна МОКРИЦЬКА
[su_spoiler title=”ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (107-118)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено проблеми доступності медичної допомоги для широких верств населення. Виявлено недоліки в організації управління фінансами системи охорони здоров’я в Україні. Охарактеризовано основні організаційні аспекти фінансового забезпечення систем, які функціонують в різних країнах світу. Здійснено аналіз особливостей вдосконалення процесів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів охорони здоров’я в країнах Центральної Східної Європи. Визначено основні передумови модернізації управління фінансами системи охорони здоров’я України.
Ключові слова: охорона здоров’я, фінансові ресурси, управління фінансами, фінансове забезпечення, джерела фінансування.[/su_spoiler]

Олена ПЕТРУШКА
[su_spoiler title=”НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ (119-127)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто основні проблеми та особливості функціонування вітчизняної солідарної системи пенсійного забезпечення. З’ясовано переваги та потенційні ризики запровадження накопичувальної складової державного пенсійного страхування. Обґрунтовано рекомендації щодо поступового запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні шляхом трансформації механізму спеціальних пенсійних виплат у додаткові пенсійні виплати за рахунок Накопичувального пенсійного фонду, який формуватимуть на основі внесків працівників та роботодавців.
Ключові слова: соціальний захист населення, державне пенсійне страхування, солідарний та накопичувальний рівні пенсійної системи, Накопичувальний пенсійний фонд.[/su_spoiler]

Тетяна МАЦІЄВИЧ
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (128-139)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито сутність, завдання та призначення екологічної політики. Розглянуто теоретичні аспекти функціонування механізму фінансового забезпечення реалізації екологічної політики в Україні. Систематизовано основні складові фінансового механізму у фінансовому забезпеченні і фінансовому регулюванні реалізації екологічної політики. Узагальнено основні дефініції категорії “фінансовий механізм”. Доповнено перелік елементів фінансового механізму реалізації екологічної політики. Проаналізовано теоретично-методологічні підходи до визначення терміна “фінансовий механізм екологічної політики”.
Ключові слова: фінансовий механізм, економічний механізм, фінансові ресурси, екологічна політика, екологічна безпека діяльності людини.[/su_spoiler]

Наталія ПРОЦЬ
[su_spoiler title=”ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ (140-150)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено сутність та причини виникнення міжбюджетного регулювання. Висвітлено актуальні питання та особливості вирівнювання дохідної спроможності місцевих бюджетів в умовах реалізації бюджетної реформи в Україні. На прикладі місцевих бюджетів Волинської області доведено, що законодавчі нововведення не забезпечать очікувану урядом фінансову автономію органів місцевого самоврядування. Запропоновано нову трансфертну модель міжбюджетних відносин впроваджувати поступово, спочатку на окремих пілотних регіонах і лише після детального вивчення відповідного досвіду поширювати на територію усієї України.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, місцеві бюджети, податки, трансферти, бюджетна політика, субвенції, дотації, бюджетна реформа.[/su_spoiler]

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Богдан ЛУЦІВ
[su_spoiler title=”БАНКИ В ІНВЕСТУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (151-161)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізована динаміка та структура кредитно-інвестиційного портфеля банків України. Розглянуто проектне фінансування як важливий напрямок активізації ролі банків в інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання. Визначені основні засади процесу інноваційного кредитування через реалізацію інноваційної стратегії банку. Обґрунтовано заходи щодо підвищення дієвості банків у кредитуванні інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Ключові слова: кредитно-інвестиційний портфель банку, інвестиційна діяльність, проектне фінансування, інвестиційний проект, інвестиційне кредитування, інноваційна стратегія банку, банківські інноваційні технології.[/su_spoiler]

Юрій ЖУРАВЕЛЬ
[su_spoiler title=”МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ (162-172)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено діючий в Україні порядок державної підтримки інвестиційних проектів (пропозицій) та оцінки їх економічної ефективності. Виявлено, що методичні підходи стосовно підтримки державою інвестиційних проектів ґрунтуються на тому, що ініціатором проекту виступає безпосередньо суб’єкт господарювання, який повинен обґрунтувати доцільність проекту та взяти на себе підвищені виробничі й соціальні зобов’язання. З метою активізації процесів модернізації в національній економіці запропоновано суб’єктом інвестиційних ініціатив визнати також державу в особі профільних міністерств, які мають визначити перелік інноваційних проектів та створити умови для залучення вільних фінансових ресурсів усіх зацікавлених сторін на основі їх консолідації.
Ключові слова: інвестиційний проект, інвестиційна пропозиція, державна підтримка, консолідація фінансових ресурсів, пріоритетні галузі, модернізація економіки.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Надія ШАМАНСЬКА, Олена ШАМАНСЬКА
[su_spoiler title=”ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ: ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ (173-184)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто необхідність дослідження поведінкових фінансів як самостійного напрямку сучасної фінансової науки. Висвітлено основні теорії та етапи становлення і розвитку поведінкових фінансів. Виявлено окремі аспекти впливу поведінкових фінансів на фінансову поведінку домогосподарств з визначенням ролі спонукальних мотивів і психологічних факторів під час вибору індивідами моделі фінансової поведінки та прийнятті ними інвестиційних рішень. Обґрунтовано необхідність подальшого дослідження поведінкових стратегій індивідів у сучасній фінансовій науці.
Ключові слова: поведінкові фінанси, ірраціональність, фінансова поведінка, індивідуальні рішення, фінансові ринки.[/su_spoiler]

Ірина ПЕРИТ
[su_spoiler title=”ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ (185-192)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізовано основні проблеми, перспективи та аспекти державного регулювання розвитку малого бізнесу серед домогосподарств. Розглянуто шляхи позитивного впливу на дохідність приватних підприємців з боку органів державної влади. Акцентовано увагу на необхідності зниження податкового навантаження на суб’єкти малого бізнесу. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності діючих методів державного регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні.
Ключові слова: домогосподарство, підприємець, дохід, підприємницька діяльність, державне регулювання.[/su_spoiler]

 

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Світлана СІРЕНКО
[su_spoiler title=”ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (193-203)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано зв’язок між державною фінансовою підтримкою сфери культури і процесами формування сталого суспільства, зокрема суспільної свідомості українців. Визначено, що державне фінансування є одним із чинників подібних процесів. Доведено необхідність державного фінансування сфери культури, наведено аналіз ситуації з цього питання в деяких країнах світу та в Україні, систематизовано існуючі моделі фінансування сфери культури, виявлено доцільність тих чи інших джерел фінансування культури і мистецтва. Визначено два основних змістових тлумачення сфери культури: з позиції економічної теорії – як галузі виробництва; з позиції теорії фінансів – як інвестиції в майбутнє нації і країни.
Ключові слова: державне фінансування, джерела фінансування, економіка культури, культурні цінності, суспільна свідомість.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/2015_1_42.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]