Випуск журналу №4 (49) 2016р.


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Тетяна КІЗИМА, Зоряна ЛОБОДІНА
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (7-19)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Критично оцінено бюджетну, податкову й адміністративно-територіальну реформи в Україні. З’ясовано, що поряд із позитивними результатами модернізації бюджетних відносин багато проблем залишились невирішеними і негативно впливають на функціонування бюджетної сфери та знижують ефективність бюджетної політики держави. Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних із запровадженням програмно-цільового методу у бюджетний процес на місцевому рівні та фінансуванням державної регіональної політики. Надано рекомендації щодо удосконалення бюджетного вирівнювання дохідної спроможності місцевих бюджетів, порядку надання міжбюджетних трансфертів, збільшення обсягу та диверсифікації джерел доходів місцевих бюджетів у контексті зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування. 
Ключові слова: бюджетна політика, фіскальна децентралізація, доходи бюджетів, міжбюджетні трансферти, податки, видатки бюджетів, програмно-цільовий метод.[/su_spoiler]

Тетяна ДАЛЄВСЬКА
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (20-32)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Поглиблено поняття фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку, обґрунтовано доцільність посилення ефективності функціонування механізму фінансового забезпечення розвитку територіальних громад. Запропоновано трактування понять “фінансова самостійність” та “фінансова самодостатність” бюджетів територіальних громад, визначено методологічні засади оцінки соціально-економічного розвитку територій на основі розрахунку інтегрального коефіцієнта розвитку. Проаналізовано питому вагу капітальних видатків у структурі зведених бюджетів місцевого самоврядування Вінницької області та визначено шляхи підвищення ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого самоврядування. 
Ключові слова: бюджети територіальних громад, фінансова самостійність, фінансове забезпечення місцевого самоврядування, фінансування економічного розвитку, бюджет розвитку, капітальні видатки бюджетів територіальних громад.[/su_spoiler]

Віктор РУСІН
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (33-42)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано необхідність добровільного об’єднання територіальних громад в контексті реформування місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано зміни до бюджетного законодавства України, внесені в рамках проведення структурних реформ у сфері місцевого самоврядування. Досліджено механізм формування спроможних територіальних громад. Розглянуто фінансові аспекти добровільного об’єднання територіальних громад та з’ясовано переваги їх функціонування. Визначено основні фактори, що перешкоджають добровільному об’єднанню громад. З’ясовано нові можливості вирішення проблем створення та функціонування об’єднаних територіальних громад.
Ключові слова: місцеве самоврядування, об’єднана територіальна громада, спроможна територіальна громада, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, базова дотація, реверсна дотація, субвенція.[/su_spoiler]

Оксана КВАСНИЦЯ
[su_spoiler title=”ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (43-55)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено зміст фінансової політики органів місцевого самоврядування та обґрунтовано вплив процесів децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні. Визначено пріоритети формування фінансової політики органів місцевого самоврядування, що спрямовані на розробку ефективних заходів щодо саморозвитку та забезпечення фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Узагальнено пріоритетні напрями фінансової політики органів місцевого самоврядування в умовах поглиблення процесу децентралізації влади
Ключові слова: фінансова політика органів місцевого самоврядування, децентралізація влади; бюджетна децентралізація; об’єднані територіальні громади.[/su_spoiler]

Наталія ПЙОНТКО
[su_spoiler title=”БОРГОВА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ: ДОСВІД СУБНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОЕСР ДЛЯ УКРАЇНИ (56-68)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Визначено чинники формування механізму боргового фінансування у системі фінансового вирівнювання субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР. Здійснено порівняння досвіду боргового фінансування субнаціонального рівня відповідно до форми державного устрою країн-членів ОЕСР. Охарактеризовано особливості застосування боргових інструментів фінансового вирівнювання. Узагальнено обмеження щодо здійснення запозичень субнаціональним рівнем країн-членів ОЕСР. Надано рекомендації для вдосконалення боргової політики у системі фінансового вирівнювання субнаціонального рівня України. 
Ключові слова: фінансове вирівнювання, боргова політика, механізм боргового фінансування, субнаціональний рівень країн-членів ОЕСР, кредити, облігації місцевих позик, субнаціональний борг.[/su_spoiler]

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Андрій ДЕРЛИЦЯ
[su_spoiler title=”ІСТОРИЧНА ЛОГІКА СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ (69-82)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито відмінності у поняттях “суспільні фінанси”, “публічні фінанси”, “державні фінанси”, “колективні фінанси” у контексті історичної трансформації. Розглянуто історичну логіку становлення сучасної концепції суспільних фінансів. Охарактеризовано феномен фінансової формації суспільства. Досліджено трансформацію форми та змісту фінансових інститутів у контексті зміни соціальних, політичних та економічних чинників. Проведено загальний інституційний аналіз історичних моделей організації централізованих фінансів держави. 
Ключові слова: суспільні фінанси, публічні фінанси, державні фінанси, фінансова формація, суспільні блага, податки, бюджет.[/su_spoiler]

Богдан МАЛИНЯК
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ (83-94)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено теоретичні положення видатків бюджету. Розглянуто питання витрачання бюджетних коштів у наукових дослідженнях в історичній ретроспективі. З’ясовано, що на початковому етапі науки про бюджет, вчені зазвичай оминали питання витрачання коштів, а фокусувалися винятково на доходах. Зазначено, що проблема видатків бюджету стала предметом наукових досліджень лише у ХVIII столітті. Розвинуто науковий дискурс про первинність видатків у дослідженні суспільних фінансів. Набуло подальшого розвитку вчення про принципи витрачання бюджетних коштів. Проведено критичний аналіз доступних у науковій літературі принципів бюджетних видатків, вказано на їх переваги та упущення. Запропоновано систему принципів видатків бюджету. 
Ключові слова: видатки бюджету, вчення про бюджетні видатки, формування бюджетних видатків, суспільні послуги, принципи бюджетних видатків.[/su_spoiler]

 

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Микола СТЕЦЬКО
[su_spoiler title=”ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ ТА РИНКОМ КАПІТАЛІВ (95-107)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізовано сучасні концепції трактування причинно-наслідкових зв’язків між корпоративними фінансами та ринком капіталів. Визначено, що свою сутність корпоративні фінанси та ринок капіталу виявляють через комплекс функцій, які значним чином накладаються одна на одну. Обґрунтовано, що у процесі формування власного та середньо- і довгострокового боргового капіталу корпоративних підприємств має місце накладання фінансових відносин, що є притаманними як для корпоративних фінансів, так і для ринку капіталів. Доведено, що для обох категорій, окрім загальновідомих функцій, характерними є функції управління поведінкою учасників фінансових відносин та інформаційно-комунікаційна, які можна інтерпретувати як допоміжні. 
Ключові слова: корпоративні фінанси, ринок капіталів, фінансові та грошові відносини, управління поведінкою, конфлікт інтересів, інформаційна асиметрія, тунелінг.[/su_spoiler]

Володимир КОСТЕЦЬКИЙ
[su_spoiler title=”САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ (108-119)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито сутність санації та з’ясовано основні її характерні ознаки. Запропоновано визначати сутність санації за змістом, формою прояву, перспективною спрямованістю, обумовлюючими чинниками, джерелами фінансування. За допомогою наукових методів аналізу, синтезу і логічного узагальнення запропоновано власне визначення поняття “санація”. Розглянуто сутність організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства, охарактеризовано його складові. Визначено основні інструменти організаційно-економічного механізму, що забезпечують ефективне управління санацією підприємства на основі формування санаційної стратегії. Запропоновано алгоритм запровадження механізму санації, що дозволить реалізувати та досягти його основної мети. 
Ключові слова: санація підприємств, управління санацією, організаційно-економічний механізм, джерела фінансування санаційних заходів, санаційна спроможність, платоспроможність.[/su_spoiler]

 

БАНКІВСЬКА СПРАВА

Ірина СТОРОНЯНСЬКА, Світлана ПУХИР
[su_spoiler title=”БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (120-128)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено тенденції розвитку банківського сектору економіки на регіональному рівні та визначено його вплив на розвиток економічних систем регіонів України. Проаналізовано інституціональну забезпеченість регіонів банківськими послугами, а також розглянуто ресурсний потенціал банківського сектору в регіональному розрізі. Проведено порівняльний аналіз показників соціально-економічного розвитку регіонів України та показників розвитку банківського сектору, акцентовано увагу на поглибленні міжрегіональної фінансової диференціації та посиленні тенденції переливання фінансових ресурсів із сектору домогосподарств і малого бізнесу в корпоративний сектор. Визначено основні завдання щодо діяльності банківського сектору для подальшого ефективного соціально-економічного розвитку регіонів. 
Ключові слова: банківський сектор, міжрегіональна диференціація, тенденція, соціально-економічний розвиток, регіон.[/su_spoiler]

Наталія ОСТРОВСЬКА
[su_spoiler title=”КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ У БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (129-139)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано необхідність формування контролінгу ризиків в комерційних банках України в період виходу з економічної кризи. З’ясовано, що використання послуг банківського контролінгу є поширеним у світі, але недостатньо розвиненим процесом в Україні для мінімізації банківських ризиків. Аргументовано, що контролінг ризиків потребує подальшого дослідження, аналізу та використання зарубіжного досвіду з урахуванням рівня розвитку банківської системи України. 
Ключові слова: контролінг ризиків, банківська сфера, банківський менеджмент, інвестиційна політика, інформаційні технології, управління ризиками, ризик-менеджмент.[/su_spoiler]

Сергій КИРИЛЕНКО
[su_spoiler title=”ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ ДИСТРИБУЦІЇ (140-147)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретичні та практичні аспекти продажу банківських послуг для фізичних осіб. Проаналізовано вплив сучасних цифрових технологій на специфіку дистрибуції роздрібних банківських продуктів, пов’язану із проникненням інформаційних технологій у фінансовий сектор. Наведено практичні приклади та проаналізовано досвід розвитку роздрібного банківського бізнесу в окремих розвинутих країнах Заходу. Запропоновано низку методичних рекомендацій щодо імплементації зарубіжного досвіду у вітчизняний банківський сектор. Визначено напрямки трансформації моделі обслуговування клієнтів в контексті переходу до цифрових каналів обслуговування. 
Ключові слова: банківські послуги, небанківські послуги, цифрові канали продаж, дистрибуція послуг.[/su_spoiler]

 

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І УКРАЇНА

Ірина ЗВАРИЧ
[su_spoiler title=”ГЛОБАЛЬНА ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАСІБ ПОБУДОВИ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКОГО СУСПІЛЬСТВА (148-155)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Систематизовано орієнтири циркулярної економіки в різних країнах, зокрема, Швеції, Данії, Японії, Канаді, Люксембурзі, Нідерландах, Австралії, США та Китаї. Розкрито підхід Фінляндії до побудови нового екологічно стійкого суспільства та переходу до циркулярного мислення. Визначено пріоритетні сфери Фінляндії у побудові циркулярної економіки. Підсумовано орієнтовні заходи переходу до циркулярної економіки ЄС в цілому. Окреслено короткострокові перешкоди на шляху до формування циркулярної економіки. 
Ключові слова: циркулярна економіка, ланцюг створення вартості, глобальний екодизайн, управління викидами та відходами, глобальні екологічні виклики та загрози, утилізація.[/su_spoiler]

Андрій НІКІТІШИН
[su_spoiler title=”СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ (156-167)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто становлення та розвиток екологічного оподаткування, окреслено практичні і теоретичні аспекти. Виявлено позитивні ефекти запровадження екологічних податків. Проаналізовано діючі системи екологічного оподаткування розвинених країн світу та розглянуто перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні. Обґрунтовано напрямки подальшої модернізації екологічно орієнтованих фіскальних інструментів в Україні з урахуванням європейського досвіду. 
Ключові слова: податкове регулювання, екологічні податки, екологічне оподаткування, податкова політика, податкова система, навколишнє природне середовище.[/su_spoiler]

Роман ЗВАРИЧ
[su_spoiler title=”АЛЬТЕРГЛОБАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ (168-179)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито феномен декомпартменталізації ринків, його вплив на взаємозалежність суб’єктів та місце в трансфертній комерційній політиці. Здійснено оцінку ринкової волатильності, проаналізовано жорсткі умови фінансування та фактори їх коливання. Визначено рівень цін на сировинні товари, виокремлено ринки їх перенасичення та пер- спективність до зростання. Встановлено тенденції ведення глобальної торгівлі та аргументовано напрями її розвитку. Досліджено різновекторний вплив глобальної тор- гівлі на країни, аргументовано реконфігурацію торгово-виробничої моделі в альтерглобальних передумовах розвитку світової торгівлі. 
Ключові слова: альтерглобалізація, волатильність, декомпартменталізація ринків, дисгармонія розвитку, глобальна торгівля, комерційна політика, різновекторний вплив.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/2016_4_49.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]