Випуск журналу №3 (48) 2016р.


ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Ольга КИРИЛЕНКО
[su_spoiler title=”ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ (7-19)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Зазначено основні підсумки пенсійної реформи в Україні, виявлено невирішені проблеми, систематизовано заходи з подальшого вдосконалення пенсійної системи. Запропоновано шляхи зміцнення фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України. Визначено причини тінізації заробітної плати та обґрунтовано заходи щодо її зменшення. Акцентовано на необхідності запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування та другого рівня пенсійної системи. Узагальнено основні тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Здійснено порівняння масштабів розвитку глобальних пенсійних ринків і вітчизняного пенсійного ринку. 
Ключові слова: пенсійна система, пенсійна реформа, недержавні пенсійні фонди, глобальні пенсійні ринки.[/su_spoiler]

Володимир РУДИК
[su_spoiler title=”ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ У РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (20-30)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито проблеми реформування вітчизняної пенсійної системи на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Досліджено вплив економічних факторів на ефективність проведення пенсійної реформи, обґрунтовано їх пріоритетність. Проаналізовано основні показники діяльності Пенсійного фонду України, визначено зростання фінансового навантаження на перший рівень національної пенсійної системи і збільшення частки коштів Державного бюджету України у його дохідній частині. Обґрунтовано необхідність запровадження загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного страхування. 
Ключові слова: пенсійна реформа, національна пенсійна система, національний фондовий ринок, економічна складова пенсійної системи, страхові пенсійні внески, пенсійні активи.[/su_spoiler]

Ірина СИДОР
[su_spoiler title=”БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У ФУНКЦІОНУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ (31-41)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття “бюджетна політика”. Розглянуто вплив складових бюджетної політики на функціонування соціальної сфери. Досліджено різні підходи до оцінки ефективності бюджетної політики в соціальній сфері. Розкрито механізм реалізації бюджетної політики в соціальній сфері через призму оцінки її ефективності. Виявлено проблеми реалізації бюджетної політики в соціальній сфері та визначено першочергові заходи їх вирішення. 
Ключові слова: бюджетна політика, бюджетна політика у соціальній сфері, механізм реалізації бюджетної політики у соціальній сфері, оцінка ефективності бюджетної політики у соціальній сфері, показники ефективності бюджетної політики.[/su_spoiler]

Галя СОКОЛОВСЬКА
[su_spoiler title=”ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (42-50)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано роль недержавних пенсійних фондів у структурі реформованих пенсійних систем у контексті сучасних соціально-економічних трансформацій. На основі узагальнення існуючих вітчизняних та зарубіжних поглядів на передумови виникнення недержавних пенсійних фондів сформовано авторське бачення підходів до їх становлення та розвитку. Зроблено акцент на дуалістичній природі фондів як соціально-фінансових інститутів, що знайшло своє відображення у теоретичних концепціях передумов їх виникнення. 
Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, пенсійна система, пенсійне забезпечення, інститути, фінансова система.[/su_spoiler]

 

БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Олександр ФРАДИНСЬКИЙ, Андрій МАШКО
[su_spoiler title=”ЕВОЛЮЦІЯ НАДЗВИЧАЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ВІД ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЕЙСФОРИ ДО ВІТЧИЗНЯНОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ (51-61)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено еволюцію надзвичайного оподаткування у світовій практиці. Охарактеризовано причини, наслідки та способи запровадження надзвичайних податків у Стародавній Греції, Візантійській імперії, Римській імперії, Середньовічній Європі, Київській Русі, Московії, Радянському Союзі. Окрему увагу зосереджено на аналізі вітчизняної практики надзвичайного оподаткування. 
Ключові слова: фінансова система, надзвичайне оподаткування, літургія, ейсфора, синона, натуральний сільськогосподарський податок.[/su_spoiler]

Надія НОВИЦЬКА
[su_spoiler title=”СУТНІСТЬ І СУСПІЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ (62-73)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено наукові підходи до вирішення проблеми зниження надмірного навантаження на навколишнє природне середовище. З’ясовано, що використання податків для цієї мети є найбільш прийнятним з точки зору максимізації суспільного добробуту. Визначено, що екологічне оподаткування є каталізатором процесу дивергенції зв’язків ресурсоспоживання, навантаження на навколишнє природне середовище та економічного зростання. Запропоновано використовувати модель PSR “навантаження-станреагування” для дослідження повноти реалізації суспільного призначення екологічного оподаткування. 
Ключові слова: екологічне оподаткування, екстерналії, інтерналізація, коригуючий податок, дивергенція.[/su_spoiler]

Микола ЧИРАК, Вікторія КЛІМЧИК
[su_spoiler title=”ЕВОЛЮЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (74-88)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Здійснено аналіз процесу становлення та розвитку фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні. Встановлено, що залежно від стану національної і світової економік, а також від конкретних цілей, які переслідували органи державної влади на певних етапах зовнішньоторговельних відносин, виникала потреба в зміні спрямованості впливу фіскального регулювання. Зроблено висновки про необхідність підвищення ефективності механізму фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності за рахунок більш виваженого використання інструментів і заходів фіскального впливу. 
Ключові слова: фіскальне регулювання, податок на додану вартість, акциз, ставка мита, зовнішньоторговельна діяльність, експорт, імпорт.[/su_spoiler]

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Тетяна КІЗИМА, Андрій КІЗИМА
[su_spoiler title=”ДОМОГОСПОДАРСТВА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ: ПОВЕДІНКОВО-МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ (89-101)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретико-інституційні та мотиваційні основи ощадно-інвестиційної поведінки домогосподарств на фінансовому ринку. Проаналізовано основні форми заощаджень домогосподарств (банківські депозити, вклади у небанківських фінансово-кредитних установах, цінні папери, золото) упродовж 2010–2015 рр. Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних із функціонуванням пріоритетних для населення сегментів фінансового ринку України. Окреслено зарубіжний досвід діяльності домогосподарств на фінансових ринках провідних країн світу. Надано рекомендації щодо активізації ощадно-інвестиційної поведінки домогосподарств у сучасних умовах.
Ключові слова: заощадження, мотиви заощаджень, фінансовий ринок, ощадно-інвестиційна поведінка домогосподарств, основні форми заощаджень, фінансові активи.[/su_spoiler]

Наталія НАЛУКОВА
[su_spoiler title=”КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ (102-112)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття “конкуренція на страховому ринку”. Проведено аналіз конкурентного середовища вітчизняного страхового ринку на основі показників ринкової концентрації та ринкової конкуренції. Відзначено основні проблемні питання макроекономічного характеру, розв’язання котрих є необхідною умовою формування у нашій країні цивілізованого страхового ринку. Визначено напрямки вдосконалення внутрішніх соціально-економічних і фінансових відносин між учасниками процесу страхування, котрі сприятимуть розвитку страхового ринку України та зростанню рівня конкуренції на ньому. 
Ключові слова: страховики; страховий ринок; конкуренція на страховому ринку; показник монополізації страхового ринку; показник ринкової конкуренції на страховому ринку.[/su_spoiler]

Тетяна ПИСЬМЕННА
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ (113-123)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено дефініцію страхового ринку з різних наукових позицій. Розглянуто інфраструктуру страхового ринку та визначено місце кожного суб’єкта на ньому. З’ясовано суть страхового продукту для обґрунтування його ролі в організації страхових правовідносин. Встановлено основні показники, які характеризують стан і розвиток страхового ринку України, та проаналізовано окремі з них. Окреслено проблеми у функціонуванні вітчизняного страхового ринку. Визначено стратегії посткризового розвитку страхового ринку України. 
Ключові слова: страховий ринок, суб’єкти страхового ринку, страховий продукт, показники функціонування страхового ринку, стратегія розвитку страхового ринку.[/su_spoiler]

Максим ДУБИНА
[su_spoiler title=”ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (124-135)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено сутність поняття “фінансова послуга”. Проведено івент-аналіз наявних у літературі трактувань визначення сутності зазначеного поняття, що дало можливість з’ясувати два наукові підходи: результативний і процесний. Теоретичний базис дослідження таких послуг поглиблений візуалізацією та описом концептуальної моделі фінансової послуги, ідентифікацією її ознак та класифікацією видів окреслених послуг. 
Ключові слова: послуга, фінанси, фінансова послуга, ринок фінансових послуг, ознаки фінансових послуг.[/su_spoiler]

Людмила ПОЗДНЯКОВА, Ганна МАМОНОВА
[su_spoiler title=”МОДЕЛЮВАННЯ ІЄРАРХІЇ ЗАГРОЗ ЕФЕКТИВНОМУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО СТРАХУВАННЯ (136-148)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито сутність та введено у термінологічний обіг поняття “страхова система”, визначено її поелементне структурування. Виокремлено основні ендогенні та екзогенні загрози для ефективного розвитку системи комерційного страхування. Для систематизації виявлених загроз використано математичний метод моделювання, який дав змогу визначити ті загрози, які мають найсуттєвіший вплив на розвиток системи комерційного страхування. Надані практичні рекомендації щодо елімінації або палаталізації основних загроз для розвитку системи комерційного страхування. 
Ключові слова: страхова система, система комерційного страхування, загрози, ієрархія загроз, моделювання.[/su_spoiler]

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Євген САВЕЛЬЄВ, Віталіна КУРИЛЯК
[su_spoiler title=”СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОРІЄНТАЦІЯ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПЛАВАЮЧИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС, ОФІЦІЙНА ДОЛАРИЗАЦІЯ ЧИ ВАЛЮТНА РАДА (149-165)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджена проблема вибору режиму валютного курсу України з орієнтацією на пріоритетне вирішення завдань зростання рівня життя населення. Аргументовано, що в умовах нинішнього стану соціально-економічного розвитку країни можна підняти добробут населення до середньоєвропейських показників лише на основі запровадження ефективного валютного режиму. Обґрунтовано необхідність перегляду валютно-курсової політики у напрямку ревальвації гривні. 
Ключові слова: валютна рада, втеча капіталів, детінізація, деофшоризація, доларизація, плаваючий валютний курс, платіжний баланс, режим валютного курсу.[/su_spoiler]

Богдан ЛУЦІВ, Марія РИПКОВИЧ
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (166-178)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано важливість застосування фінансово-кредитних важелів для розвитку туристично-рекреаційної сфери. Проаналізовано динаміку туристичних потоків в Україні і Закарпатській області. Визначено проблеми і чинники низької ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу в гірських районах Закарпаття. Розглянуто нові методи та інструменти фінансового характеру у системі регулювання розвитком туристично-рекреаційного регіону. 
Ключові слова: туризм, рекреація, фінансово-кредитний механізм, фінансово-кредитні важелі, реінжиніринг, регіональне бюджетування, фінансування, кредитування, туристично-рекреаційна галузь.[/su_spoiler]

Євгенія ОЛЕФІР
[su_spoiler title=”МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ (179-189)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито сутність дефініції “механізм адаптації банківської системи” до особливостей фінансово-економічного простору, презентовано власне бачення сутності поняття “фінансово-економічний простір”, його основних складових. Показано взаємозв’язок між системою адаптації та механізмом. Визначено основні компоненти, що належать до системи адаптації банківської системи. Побудовано механізм адаптації банківської системи з розмежуванням тих методів та способів, які найдоцільніше використовувати за певного стану економіки та фінансових ринків (піднесення/спад). 
Ключові слова: механізм адаптації банківської системи, фінансово-економічний простір, система адаптації, форми, способи, методи адаптації, важелі, забезпечення процесу адаптації.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/2016_3_48.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]