Випуск журналу №2 (47) 2016р.


ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Андрій КРИСОВАТИЙ, Анатолій ЛУЦИК
[su_spoiler title=”ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В УКРАЇНІ (7-17)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проведено дослідження наукових підходів до розуміння суспільного добробуту та соціально-економічного розвитку. Розглянуто тенденції зміни соціального становища в Україні. В якості державного впливу на соціальний добробут розглянуто можливості державного регулювання соціального становище в країні та стимулювання суспільного добробуту з допомогою оподаткування. На основі позитивного зарубіжного досвіду податкового стимулювання соціального розвитку та суспільного добробуту запропоновано підходи до реформування оподаткування громадян і бізнесу. 
Ключові слова: соціальне становище, суспільний добробут, прогресивне оподаткування, прожитковий мінімум, заробітна плата, оподаткування доходів та прибутків.[/su_spoiler]

Оксана ДЕСЯТНЮК, Володимир ДМИТРІВ
[su_spoiler title=”СТАБІЛЬНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ (18-27)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Досліджено сутність і роль стабільності оподаткування у забезпеченні процесу економічного розвитку. Висвітлено основні теоретико-прикладні засади функціонування стабільності оподаткування. Наведено приклади порушення податкового законодавства, а також здійснено оцінку впливу діючої системи оподаткування на макрорівні. Окреслено основні тенденції діяльності держави в інвестиційно-інноваційній сфері, ключові цілі та завдання у контексті довгострокового розвитку національної економіки. Запропоновано основні напрями забезпечення стабільності оподаткування. 
Ключові слова: стабільність оподаткування, економічний розвиток, податкове законодавство, фіскальна політика, інновації.[/su_spoiler]

Олена СИДОРОВИЧ
[su_spoiler title=”ІНСТИТУТИ ОПОДАТКУВАННЯ: ФОРМИ ПРОЯВУ ТА ЛОГІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ (28-42)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано, що в умовах сучасних соціально-економічних, суспільних і цивілізаційних трансформацій, існує гостра потреба пошуку відповідних теоретичних доктрин, здатних пояснити природу процесів, що мають місце в усіх сферах життя суспільства, зокрема в сфері оподаткування. На основі використання інституціонального підходу розглянуто сутність, закономірності розвитку та особливості функціонування одного з найбільш історично давніх суспільних інститутів держави – інституту оподаткування. Встановлено, що інституціональна сутність оподаткування може виявлятись у певних різновидах, як: норми, правила гри, стереотипи поведінки та основи трансакційного обміну. Запропоновано авторське бачення та трактування формального і неформального інститутів оподаткування. 
Ключові слова: інститути оподаткування, норма, стереотип поведінки, трансакційний обмін, неформальний інститут оподаткування.[/su_spoiler]

Тарас МАРШАЛОК, Святослав ОЛЕКСІЙЧУК
[su_spoiler title=”ВНУТРІШНЯ БОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ФОРМИ, ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ (43-52)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Зазначено, що ефективне управління в сфері боргової політики є запорукою зростання економіки та розвитку фінансового сектору країни. Охарактеризовано види, інструменти, цілі та принципи внутрішньодержавних позик. Встановлено, що внутрішній борг країни слугує ефективним інструментом поповнення фінансових ресурсів країни для реалізації економічних і соціальних завдань. 
Ключові слова: фіскальна політика, державний борг, позика, внутрішній борг держави, бюджет, валовий внутрішній продукт.[/su_spoiler]

 

МИТНА ПОЛІТИКА

Святослав ГЕРЧАКІВСЬКИЙ, Ольга ГЕРЧАКІВСЬКА
[su_spoiler title=”ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ (53-66)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто сутність девіантної поведінки суб’єктів ЗЕД, її причини та прояви, виокремлено види девіантної поведінки та їх особливості. З’ясовано властивості та ознаки правопорушень, що характеризуються загальними рисами девіантної поведінки. Доведено, що порушення митних правил є одними з найбільш чисельних проявів девіантної поведінки суб’єктів ЗЕД в галузі державної митної справи. Проаналізовано способи ухилення від сплати митних платежів, особливості протидії таким деліктам в Україні та деяких країнах світу. 
Ключові слова: правопорушення, девіантна поведінка, митні платежі, ухилення від сплати податків, відповідальність, злочин.[/su_spoiler]

Інна ГУЦУЛ
[su_spoiler title=”МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (67-74)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено сутність і роль митної політики в контексті пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності. Охарактеризовано періодизацію етапів митної політики. Висвітлено процедури та інструменти тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано основні показники експортно-імпортних операцій. Систематизовано сучасні проблеми митної політики України та окреслено вектори її ефективного розвитку з урахуванням перспективного впливу на зовнішньо- економічну діяльність в умовах євроінтеграційних процесів. 
Ключові слова: мито, митна політика, зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД), митно-тарифне регулювання, нетарифне регулювання, експорт, імпорт, ефективність митного регулювання ЗЕД.[/su_spoiler]

Ольга ДЕМ’ЯНЮК, Ігор КЕКІШ
[su_spoiler title=”МИТНІ РЕЖИМИ У СТИМУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ (75-87)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізовано стан зовнішньої торгівлі товарами України та наголошено на ключових факторах, що негативно позначилися на її обсягах. Визначено цілі і функції митних режимів у розвитку зовнішньоекономічних відносин та досліджено їх стимуляційний вплив на зовнішньоекономічну діяльність держави. Акцентовано увагу на ролі пільг з оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон, в частині збалансування інтересів держави і суб’єктів господарювання для стимулювання зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано рекомендації щодо активізації зовнішньої торгівлі через інститут митних режимів. 
Ключові слова: митний режим, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, митні платежі, умовне звільнення від оподаткування митними платежами.[/su_spoiler]

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Галина ВАСИЛЕВСЬКА
[su_spoiler title=”ДИСБАЛАНСИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ (88-99)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто сучасні проблеми розвитку конкурентоспроможності вітчизняної податкової системи. Виокремлено найбільш вагомі макроекономічні індикатори свідчення низького рівня конкурентоспроможності чинної системи оподаткування та здійснено їх аналітичну оцінку. Досліджено взаємодію основних макроекономічних показників з точки зору наявності ознак фіскалізму та посилення податкового тиску на платників податків. Узагальнено ключові проблемні аспекти вітчизняного оподаткування. Окреслено пріоритетні напрямки розвитку конкурентоспроможності податкової системи України. 
Ключові слова: податкова система, фіскалізм, конкурентоспроможність податкової системи, податковий тиск, коефіцієнт осциляції.[/su_spoiler]

Олена ЗАКЛЕКТА-БЕРЕСТОВЕНКО, Володимир УГРИН
[su_spoiler title=”ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ (100-112)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито проблеми, що існують у сфері погашення податкового боргу в Україні. Зосереджено увагу на пошуку різноманітних напрямів мінімізації податкової заборгованості. Зазначено, що більшість досліджень вітчизняних науковців спрямовані на можливість скорочення уже існуючого боргу, тоді як можливість застосування превентивних заходів практично не розглядається. Виокремлено й обґрунтовано тактичні та стратегічні заходи, спрямовані на недопущення виникнення і зростання обсягів податкового боргу в Україні. 
Ключові слова: податковий борг, превентивні заходи, мінімізація податкової заборгованості, стратегія, тактика, контролюючі органи.[/su_spoiler]

Федір ТКАЧИК, Христина ХОМА
[su_spoiler title=”ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ З ПДВ (113-122)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено сутність і роль податкових ризиків у системі податкового контролю. Висвітлено основні теоретико-прикладні засади функціонування системи управління податковими ризиками в сфері адміністрування ПДВ. Наведено етапи податкового контролю та методи аналізу рівня податкових ризиків, а також здійснено оцінку діючої системи моніторингу податкових ризиків на мезорівні. Запропоновано основні напрями удосконалення системи податкового контролю в сфері управління податковими ризиками з ПДВ. 
Ключові слова: фіскальна політика, податковий контроль, адміністрування ПДВ, вигодонабувач, транзитер, зустрічний транзитер, податковий ризик-менеджмент.[/su_spoiler]

 

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Володимир ВАЛІГУРА, Лілія АМБРИК
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВІ ЕФЕКТИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (123-135)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито основні зміни у сфері фіскальної політики, спрямовані на зміцнення бюджетної та фінансової незалежності місцевих бюджетів в Україні. Проаналізовано фінансові ефекти від активізації процесу фіскальної децентралізації для місцевих бюджетів. Здійснено оцінку стану фінансової незалежності місцевих бюджетів в Україні на основі дослідження питомої ваги трансфертів у доходах місцевих бюджетів та коефіцієнтів децентралізації за доходами і видатками. Запропоновано подальші кроки на шляху фіскальної децентралізації з метою підвищення рівня фінансової незалежності місцевих бюджетів в Україні. 
Ключові слова: фіскальна децентралізація, місцеві бюджети, власні надходження місцевих бюджетів, місцеві податки, регулюючі податки.[/su_spoiler]

Ольга ІВАНОВА
[su_spoiler title=”ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА САМОРОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (136-147)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізована проблема забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України за рахунок власного потенціалу на принципах фіскальної децентралізації. Обґрунтовано взаємозв’язок фіскальної децентралізації та саморозвитку регіону. Визначено чинники, що гальмують та прискорюють саморозвиток регіону в умовах централізації, децентралізації. Ідентифіковано проблеми та бар’єри саморозвитку регіонів у межах податково-бюджетних відносин між центром та регіонами. Запропоновано напрями формування потенціалу саморозвитку регіонів на принципах фіскальної децентралізації та удосконалення системи податково-бюджетних відносин. 
Ключові слова: фіскальна децентралізація, податки, податково-бюджетні відносини, саморозвиток регіонів, місцеві бюджети, соціально-економічний розвиток.[/su_spoiler]

Анна ІВАНОВА
[su_spoiler title=”ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (148-157)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Виявлено важливу роль місцевих бюджетів у формуванні Зведеного бюджету України. Розраховано значення показника фінансової децентралізації. Проведено аналіз складу та структури дохідної частини місцевих бюджетів. Здійснено оцінку динаміки власних податкових надходжень місцевих бюджетів. Розглянуто зміни до Бюджетного кодексу України в частині перерозподілу податкових надходжень між державним і місцевими бюджетами. Доведено, що низька частка доходів місцевих бюджетів та неефективний розподіл їхніх видатків ускладнюють процес реалізації фіскальної децентралізації. 
Ключові слова: фіскальна децентралізація, місцеві бюджети, податкові надходження, видатки місцевих бюджетів, офіційні трансферти.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/2016_2_47.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]