Випуск журналу №1 (46) 2016р.


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Валентина ТРОПІНА
[su_spoiler title=”МАКРОФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ (7-15)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності фінансової стабільності національної економіки. Обґрунтовано перелік індикаторів і показників для діагностики макрофінансової ситуації в країні. На основі аналізу основних макрофінансових параметрів фінансової системи країни визначено загрозливий для національної економіки ступінь макрофінансової нестабільності в Україні. 
Ключові слова: фінансова стабільність, макрофінансова стабільність, макрофінансові показники та індикатори, фінансова система, національна економіка.[/su_spoiler]

Любов ЛИСЯК
[su_spoiler title=”РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ ТА ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ (16-26)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Охарактеризовано роль і значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України. Проаналізовано структуру та динаміку державного боргу. Здійснено порівняльний аналіз динаміки державного та гарантованого державою боргу України з динамікою облікової процентної ставки Національного банку України (індикатора грошово-кредитної політики держави) та рівнем загального податкового навантаження відповідно до міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу. Досліджено загальні тенденції взаємного впливу аналізованих показників та надано рекомендації щодо удосконалення управління державним боргом в Україні за сучасних умов.
Ключові слова: державний борг, грошово-кредитна політика, податкова політика, облікова ставка, Національний банк України (НБУ), податкове навантаження, внутрішній борг, зовнішній борг.[/su_spoiler]

Ігор ЛЮТИЙ, Костянтин КУРИЩУК
[su_spoiler title=”МЕХАНІЗМ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ (27-36)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Запропоновано механізм внутрішніх державних запозичень, охарактеризовано суб’єкти й об’єкти внутрішніх державних запозичень, систему, методи та інструменти управління внутрішнім державним боргом, джерелами погашення внутрішнього державного боргу. Визначено імперативи управління внутрішнім державним боргом у розрізі ефективного макроекономічного регулювання, а саме: вплив на обсяг сукупних витрат через запровадження ефективних інструментів бюджетної та податкової політики держави; адекватність режиму валютного курсоутворення; дієвість інструментів грошово-кредитної політики щодо забезпечення цінової стабільності. 
Ключові слова: внутрішній державний борг, управління внутрішнім державним боргом, внутрішня боргова політика, бюджетний механізм, макроекономічне регулювання, ринок внутрішніх державних запозичень, державний бюджет.[/su_spoiler]

Василь БРИЧ, Ярослав ШПАК
[su_spoiler title=”ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗРАХОВУВАТИСЯ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ (37-46)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Запропоновано шляхи удосконалення процесу оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Розглянуто показники для прийняття та реалізації рішень щодо доцільності інвестицій відповідно до часового горизонту планування, з вибором моделей і методів оцінки згідно з фінансовими показниками операційної діяльності підприємства. Проаналізовано найбільш розповсюджені підходи щодо розрахунку показників ефективності інвестицій. Обґрунтовано неадекватність оцінювання ефективності інвестицій на засадах існуючих підходів до оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов’язаннями на основі коефіцієнта поточної ліквідності. 
Ключові слова: інвестиції, оцінювання ефективності інвестицій, методи оцінювання платоспроможності, оцінка потенціалу виробництва, достовірність оцінки інвестицій, модифікований коефіцієнт поточної ліквідності.[/su_spoiler]

Тетяна КІЗИМА, Вікторія ОНИЩУК
[su_spoiler title=”ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ (47-57)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретико-методологічні засади формування грошових переказів трудових мігрантів, а також проаналізовано їх обсяг, канали і напрями використання. Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних із об’єктивною оцінкою обсягів міграційного капіталу та забезпечення чіткої державної політики регулювання доходів трудових мігрантів. Зазначено переваги та визначено ризики стимулювання грошових надходжень від трудових мігрантів. Окреслено зарубіжний досвід регулювання грошових переказів трудових мігрантів. Надано рекомендації щодо державної політики України в сфері регулювання міграційного капіталу. 
Ключові слова: трудова міграція, міграційний капітал, доходи від трудової міграції, грошові перекази трудових мігрантів, доходи домогосподарств, добробут домогосподарств.[/su_spoiler]

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Віктор КОЗЮК
[su_spoiler title=”МОНЕТАРНІ РЕЖИМИ ТА МАКРОФІНАНСОВА ВРАЗЛИВІСТЬ У СИРОВИННИХ ЕКОНОМІКАХ (58-73)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто структурні й інституціональні детермінанти більш вірогідного вибору монетарного режиму фіксованих курсів в сировинних економіках. Показано, що ефективність такого режиму забезпечується активною фіскальною політикою щодо “міжчасових заощаджень”, завдяки чому фіксовані курси дадуть змогу нейтралізувати інфляційні наслідки швидких злетів сировинних цін. Проаналізовано, що така мікс-політика не гарантує макрофінансової стабільності за умов конвертації ресурсного багатства в соціальний добробут і одночасної глобальної фінансової інтеграції. Наголошено на необхідності поєднання фіскальної політики “міжчасових заощаджень” з більш гнучкими курсами та інструментами макропруденційного регулювання. 
Ключові слова: сировинні економіки, монетарний режим, макрофінансова стабільність, корпоративні запозичення, якість інститутів.[/su_spoiler]

Андрій СКІРКА
[su_spoiler title=”ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ (74-85)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто класифікацію систем гарантування вкладів. Досліджено історію функціонування системи страхування депозитів у США та наголошено про існування відповідальності власників за доведення до банкрутства банку. Проаналізовано головні аспекти функціонування страхування депозитів у Німеччині та Великобританії. Подано порівняльну характеристику основних аспектів законодавства про страхування вкладів у країнах ЄС та України. Обґрунтовано рекомендації стосовно вдосконалення вітчизняної системи гарантування вкладів та банківської системи загалом. 
Ключові слова: депозит, банк, страхування, вкладник, заощадження.[/su_spoiler]

Ольга ШПЕНЮК
[su_spoiler title=”РЕГУЛЮВАННЯ ОБМІННОГО КУРСУ ГРИВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ (86-98)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто валютно-курсові процеси в Україні протягом 2014–2015 рр. та причини, що їх зумовили. Проаналізовано основні заходи у сфері валютного регулювання, які застосовував НБУ у періоди загострень на валютному ринку, виокремлено їх позитивні і негативні наслідки. Запропоновано потенційні заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку й обґрунтовано необхідність вибору адекватного монетарного режиму із врахуванням проблем, з якими стикається економіка України. 
Ключові слова: валютний курс, валютне регулювання, валютні обмеження, девальвація, режим валютного курсу, інфляційне таргетування.[/su_spoiler]

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Ірина МУЗИКА, Галина ВОЗНЯК
[su_spoiler title=”СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ (99-108)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто питання функціонування та фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано ключові аспекти, пов’язані зі зміною підходів і механізмів фінансування цієї галузі у контексті бюджетної децентралізації та реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в країні. Наголошено на неефективності інституту субвенцій, позаяк за своїм змістом та формою він не є соціально дієвим та не враховує реальних потреб регіонів. Виокремлено проблеми, пов’язані з оптимізацією мережі закладів охорони здоров’я та надання їм фінансової автономії. На основі проведеного аналізу доведено необхідність проведення подальших реформ, які покликані змінити “філософію” фінансування системи охорони здоров’я. 
Ключові слова: інституційні зміни, фінансове забезпечення, бюджетна децентралізація, охорона здоров’я.[/su_spoiler]

Віталій МАРТИНЮК
[su_spoiler title=”КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (109-118)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано суть та принципи побудови фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. Розглянуто питання та сутність інновацій, а також необхідність їх впровадження у сфері вищої освіти. Окреслено цілі та завдання, а також особливості складових фінансової політики, а саме – фінансової стратегії і тактики. Висвітлено питання важливості інновативного підходу до формування фінансової стратегії у вищій освіті. Запропоновано шляхи підвищення ефективності реалізації фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти. 
Ключові слова: фінансова політика, інновації, вища освіта, фінансова стратегія, фінансова тактика.[/su_spoiler]

Наталія КОНСТАНТЮК
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (119-129)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено фінансування вищої освіти країн, котрі визнано найкращими у світі згідно з рейтингом національних систем вищої освіти. Виявлено пряму залежність між ресурсним забезпеченням вищих навчальних закладів країни, її місцем у рейтингу та розмірами ВВП. Обґрунтовано доцільність інвестицій у вищу освіту, відображено рівень прибутковості при здобутті особою університетського ступеня в розрізі окремих країн. Виділено найважливіші проблеми вітчизняної вищої освіти, котрі мають прямий вплив на фінансування університетів, а в результаті й на конкурентоспроможність національної системи вищої освіти, а також запропоновано можливі шляхи їх вирішення. 
Ключові слова: вища освіта, фінансове забезпечення, фінансова автономія, університет.[/su_spoiler]

Богдана ШУЛЮК
[su_spoiler title=”ФІНАНСИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (130-139)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Висвітлено стан та проблеми фінансування економічної інфраструктури в Україні. Розкрито сутність поняття “державно-приватне партнерство” з точки зору організаційно-правового, фінансово-економічного, політичного й соціального підходів і на цій основі запропоновано авторське визначення з урахуванням особливостей сучасних умов господарювання. Обґрунтовано роль фінансів згаданого партнерства у модернізації вітчизняної економіки. Доведено необхідність створення сприятливих умов, які визначають успішність розробки та реалізації проектів державно-приватного партнерства з метою вирішення актуальних соціально-економічних проблем країни.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, державні фінанси, фінанси приватного сектору, фінансові проекти, економічна інфраструктура, бюджетна підтримка, галузі економіки.[/su_spoiler]

Тетяна ЗАТОНАЦЬКА, Максим ЛАВРЕНТЬЄВ
[su_spoiler title=”ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПОРІВНЯНО З ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ (140-148)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Висвітлено пріоритетні напрями бюджетної політики в Україні за 2012–2015 рр. порівняно з 28 країнами ЄС. Проаналізовано видатки Зведеного бюджету України за головними функціями та видатки Зведеного бюджету України на економічну діяльність. Досліджено розподіл загальних державних видатків за головними функціями на економічну діяльність у країнах ЄС. Проведено порівняльний аналіз цілей бюджетної політики України та країн ЄС. Запропоновано пріоритетні напрями спрямування фінансових ресурсів держави в умовах економічної кризи, а саме – на розвиток стратегічно важливих для країни сегментів економіки (транспортна галузь, агропромисловий комплекс, паливно-енергетичний комплекс у напрямку енергозбереження та зниження енергоємності).
Ключові слова: бюджет, капітальні видатки, пріоритетні напрями, бюджетна політика, економічний розвиток.[/su_spoiler]

Тетяна ДАЛЄВСЬКА
[su_spoiler title=”БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ (149-159)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено передумови реалізації бюджетної децентралізації в Україні. Проаналізовано систему фінансового забезпечення місцевого самоврядування на прикладі місцевих бюджетів Вінницької області. Визначено, що до 2014 р. місцеве самоврядування в Україні характеризувалося значним рівнем фінансової залежності від центральної влади, що мало свій прояв у зростанні частки офіційних трансфертів в доходах бюджетів базового рівня, низькій питомій вазі власних доходів та обмеженості видаткових повноважень місцевої влади. Запропоновано ключові напрями бюджетної децентралізації, які підвищать ефективність її реалізації. 
Ключові слова: територіальна громада, бюджети територіальних громад, бюджетна децентралізація, фінансове забезпечення місцевого самоврядування, офіційні трансферти, фінансування економічного розвитку.[/su_spoiler]

 

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Олена СИДОРОВИЧ
[su_spoiler title=”ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ТА ФІСКАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ: ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ (160-172)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Визначено природу та форми прояву конфлікту інтересів між державою (в особі фіскальних органів) і платниками податків. Розкрито сутність і проаналізовано динаміку адміністративного та судового способу вирішення конфлікту інтересів між учасниками фіскальних взаємодій. На основі аналізу зарубіжної практики досудового врегулювання конфлікту інтересів між державою та платниками податків окреслено можливості та пріоритети запровадження альтернативних методів врегулювання податкового конфлікту інтересів у вітчизняну практику. 
Ключові слова: конфлікт інтересів, податковий спір, судовий спір, альтернативні способи вирішення конфлікту інтересів.[/su_spoiler]

Віталій ПИСЬМЕННИЙ
[su_spoiler title=”ПОБУДОВА ФІСКАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ДУХОВНИХ І МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (173-182)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано необхідність переформатування фіскальної ідеології на основі чеснот сумління, свідомості й обов’язку сплачувати до бюджету законно встановлені податки, тим самим рівноцінно брати участь у фінансуванні державних витрат. Встановлено, що своєрідним провідником у цьому мають стати духовні та моральні цінності, вироблені в християнстві – одній з найдревніших і наймасовіших релігій. Зважаючи на те, що церква є тим суб’єктом, який користується високим рівнем поваги й довіри серед різних верст населення, доведено, що завдяки співпраці її, держави та громадянських інституцій можна якнайшвидше забезпечити ефективне функціонування бюджетно-податкових відносин. 
Ключові слова: фіскальна ідеологія, оподаткування, антифіскальна поведінка населення, духовні та моральні цінності, чесноти сумління, свідомості й обов’язку.[/su_spoiler]

Максим МАРТЬЯНОВ
[su_spoiler title=”АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (183-191)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: На основі емпіричних даних про бюджети територіальних громад Вінницької області проаналізовано взаємозв’язки між величиною надходжень до цих бюджетів та основними економічними факторами, що їх обумовлюють. Зроблено висновки про те, що на базовому рівні найбільш важливими напрямами політики щодо збільшення доходів бюджетів є політика підтримки підприємництва та політика, спрямована на розвиток сільських територій. 
Ключові слова: бюджети територіальних громад, доходи бюджетів, економічний розвиток, економічна політика, регіональна політика.[/su_spoiler]

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ольга КНЕЙСЛЕР, Ольга КАМІНСЬКА
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСИСТАНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ (192-205)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто проблеми інституціонального середовища асистанської діяльності на страховому ринку. Охарактеризовано організаційну структуру та інфраструктуру страхового ринку, переваги і недоліки взаємодії між учасниками страхових відносин та асистанськими компаніями. Окреслено напрями удосконалення інституційно-правового забезпечення асистансу в контексті підвищення якості сервісного обслуговування страхувальників у процесі врегулювання страхових випадків. 
Ключові слова: асистанські послуги, асистанс на страховому ринку, інституціональне середовище страхового ринку, інституційне забезпечення асистанської діяльності.[/su_spoiler]

Юрій КЛАПКІВ
[su_spoiler title=”СПРЯМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ (206-214)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Cформульовано концептуальні спрямування інституціонального розвитку ринку страхування життя. Означено особливості використання поняття “інституціоналізація” та “інститут” у страховій справі. Виокремлено етапи інституціоналізації та їх відображення на ринку страхування життя в Україні. Проаналізовано сучасний рівень розвитку ринку страхування життя. Досліджено характер інституціонального розвитку ринку страхування життя, його фази. 
Ключові слова: інституціоналізація, структура, страхування життя, страховий ринок, страхова культура.[/su_spoiler]

Галина КУЛИНА
[su_spoiler title=”ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТРИБУЦІЇ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ (2015-226)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано необхідність застосування у діяльності страхових компаній інноваційних підходів до управління господарськими процесами, новелізації на цій основі страхових послуг і якості обслуговування страхувальників. Розкрито роль інформаційних технологій та охарактеризовано інноваційні канали дистрибуції страхових продуктів, які застосовують зарубіжні страховики. Виокремлено їхні переваги і сильні сторони для операторів страхового ринку. Виявлено тенденції та визначено передумови модернізації технології просування страхових продуктів вітчизняними страховиками. 
Ключові слова: агрегатори, інноваційні технології, Інтернет-страхування, канали реалізації страхових продуктів, кобрендінг, мобільні технології, страхові продукти.[/su_spoiler]

Олександр СЬОМЧЕНКОВ
[su_spoiler title=”ЛІСТИНГ В УКРАЇНІ: НОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ (227-240)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Визначено сутність лістингу і зацікавленість організаторів торгівлі, емітентів та інвесторів у ефективному функціонуванні механізму допуску цінних паперів на біржовий ринок. Проведено критичний аналіз біржових списків українських бірж, визначено недоліки їх формування. Опрацьовані новації НКЦПФР у формуванні біржових списків, обґрунтовано критичне зниження кількості акцій у реєстрах в найближчій перспективі та визначені проблеми, які постануть перед усіма учасниками ринку у випадку реалізації прогнозів. Запропоновано активізувати роботу у напрямку створення багатосторонніх торговельних систем, які дозволять мінімізувати негативні наслідки запровадження нових лістингових вимог, а також обґрунтовано пропозиції щодо покращення інформаційного супроводу лістингового процесу. 
Ключові слова: лістинг, біржовий реєстр, організатори торгівлі, цінні папери, емітенти, інвестори, багатосторонні торговельні системи.[/su_spoiler]

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Віктор КОЗЮК, Оксана ШИМАНСЬКА
[su_spoiler title=”СТРУКТУРНІ ТА МАКРОФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПАДІННЯ СВІТОВИХ СИРОВИННИХ ЦІН (241-245)” style=”fancy” icon=”folder-2″]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/2016_1_46.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]