Випуск журналу №3 (56) 2018р.


БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

 

Михайло КРУПКА, Мирослав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Віктор КОВАЛЕНКО
[su_spoiler title=”ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (7-18)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито економічну роль доходів місцевих бюджетів як інструменту бюджетного механізму. Визначено особливості формування доходів місцевих бюджетів, їх джерела та структуру у контексті змін, внесених у Бюджетний та Податковий кодекси України у напрямку фінансової децентралізації. Досліджено потенціал запровадження нової моделі міжбюджетних відносин та виявлено резерви зростання доходів місцевих бюджетів. Обґрунтовано пропозиції щодо формування дохідної бази місцевих бюджетів в умовах децентралізації.
Ключові слова: фінансова децентралізація, місцеві бюджети, доходи, податкові надходження, трансферти, міжбюджетні відносини.[/su_spoiler]

Наталя ТРУСОВА, Олена СИЗОНЕНКО
[su_spoiler title=”ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ (19-27)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретичні питання формування дохідної частини місцевих бюджетів. Досліджено структуру розподілу податкових і неподаткових надходжень між рівнями бюджетної системи України, визначено роль місцевих податків і зборів, а також міжбюджетних трансфертів у системі доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад. Розглянуто вплив реформи децентралізації на формування дохідної частини місцевих бюджетів. Досліджено особливості формування місцевих бюджетів європейських країн на прикладі Польщі.
Ключові слова: місцеве самоуправління, об’єднана територіальна громада, доходи бюджету, податкові надходження, децентралізація.[/su_spoiler]

Марія РІППА
[su_spoiler title=”ІМПЕРАТИВИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (28-40)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено теоретичні засади соціального захисту та джерела його фінансового забезпечення. Проведено комплексний аналіз сучасних тенденцій бюджетного фінансування видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення України за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів упродовж 2007–2017 рр., визначено їх частку у ВВП. Проведена порівняльна оцінка темпів зростання бюджетних видатків на соціальний захист, як видатків на споживання з темпами зростання ВВП. Розглянуто пріоритетні напрями бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення. Визначено основні проблеми та особливості бюджетного фінансування соціального захисту та запропоновано заходи щодо його модернізації.
Ключові слова: соціальна допомога, соціальні пільги, соціальні послуги, видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення.[/su_spoiler]

Богдан МАЛИНЯК, Іван ПІДЛІСНИЙ
[su_spoiler title=”ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ В ШОТЛАНДІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ (41-57)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено механізм забезпечення ефективності бюджетних видатків у Шотландії, узагальнено його позитивні властивості. На основі вивченого досвіду сформульовано засадничі рекомендації, орієнтовані на розвиток фінансового контролю за ефективністю використання коштів місцевих бюджетів в Україні. Розроблені пропозиції мають не лише наукове значення, а й можуть бути застосовані на практиці у процесі оцінювання ефективності видатків місцевих бюджетів.
Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, місцеві бюджети, фінансовий контроль, бюджетний контроль.[/su_spoiler]


ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Оксана ДЕСЯТНЮК, Ірина ГУЗЕЛА
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ (58-68)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено місце податкового регулювання у здійсненні ефективних податкових трансформацій. Визначено проблеми податкового регулювання у контексті недосконалої нормативно-правової бази оподаткування, складності процедури адміністрування податків, поширення практики ухилення від сплати податків. Окреслено напрямки модернізації податкового регулювання з орієнтуванням на оптимальне поєднання фіскальної та регулюючої функцій податків задля узгодження та гармонізації інтересів платників податків і держави.
Ключові слова: податкове регулювання, податкова система, сфера оподаткування, платники податків, податкове навантаження, адміністрування податків.[/su_spoiler]

Федір ТКАЧИК, Інна ГУЦУЛ, Анастасія ЗІНКЕВИЧ
[su_spoiler title=”ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ І АУДИТУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ПИВА СОЛОДОВОГО (69-79)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Здійснено характеристику підакцизних товарів та ставок акцизного податку на пиво солодове. Визначено завдання аудиту акцизного податку та наведено кореспонденцію рахунків його справляння. Проведено моніторинг кількості декларантів акцизного податку з пива солодового в Україні. Визначено чинники, які впливають на адміністрування акцизного податку з пива солодового до бюджету. Проаналізовано основні показники декларації з акцизного податку підприємства галузі пивоваріння. Сформульовано точку зору щодо оптимізації ставок акцизного податку на алкогольні напої, зокрема на пиво солодове.
Ключові слова: адміністрування податків, аудит акцизного податку, підакцизні товари, податкова перевірка, виробники пива солодового, облік і декларування, податкова оптимізація.[/su_spoiler]

 
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

 

Наталія ТКАЧЕНКО, Олександр МОМОТ
[su_spoiler title=”СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕФЕКТІВ, ЩО ПОРОДЖЕНІ ЕКСПАНСІЄЮ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ (80-91)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено основні наслідки відкритості банківських систем для експансії транснаціонального банківського капіталу. Виокремлено основні форми присутності іноземних банків на території приймаючої країни, а саме: представництво іноземного банку, філіал іноземного банку, банк з іноземною участю та дочірній банк. Визначено фактори, які впливають на вибір транснаціональним банком певної організаційної форми присутності на зарубіжних ринках. Розглянуто відмінності в поведінці філіалів транснаціональних банків і дочірніх банків на фінансових ринках країни-реципієнта. Сформовано комплекс ризиків, які виникають у випадку відкритості банківської системи до присутності філіалів транснаціональних банків, та виявлено сукупність ефектів, що породжені експансією транснаціонального банківського капіталу.
Ключові слова: транснаціональні банки, відкритість банківської системи, транснаціональні потоки банківського капіталу, експансія транснаціонального банківського капіталу, ефекти, породжені експансією транснаціонального банківського капіталу.[/su_spoiler]

Жанна ДОВГАНЬ
[su_spoiler title=”ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (92-103)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретичні та практичні засади забезпечення ефективності банківської діяльності. Охарактеризовано основні тенденції прояву ризиків порушення ефективності банківської діяльності, тенденції ефективного розвитку та довгострокового зростання банківського сектору на сучасному етапі. Проаналізовано шляхи формування та впровадження інноваційних аспектів системи забезпечення ефективної роботи банків. Зроблено акцент на важливості співпраці банківських установ із фінтех-компаніями.
Ключові слова: банківська діяльність, ефективність банку, бізнес-модель, інновації, фінансові технології (fintechs), штучний інтелект.[/su_spoiler]

 
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Оксана ТУЛАЙ
[su_spoiler title=”СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ (104-116)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено питання фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового сектору. Проведено моніторинг показників, які впливають на обсяг виручки від реалізації продукції підприємств агропромислового сектору. Проаналізовано структуру джерел фінансового забезпечення підприємств агропромислового сектору, з’ясовано позитивні й негативні тенденції щодо її формування. Сконцентровано увагу на особливостях формування та використання прибутку як основного джерела формування власного капіталу підприємств агропромислового сектору. З’ясовано, що тенденція зниження показників рентабельності підприємств негативно впливає на фінансове забезпечення їх сталого розвитку. Обґрунтовано напрями вдосконалення фінансового забезпечення підприємств агропромислового сектору із врахуванням глобальних цілей сталого розвитку.
Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові ресурси, прибуток, рентабельність, власний капітал, агропромисловий сектор економіки, сталий розвиток.[/su_spoiler]

Микола СТЕЦЬКО
[su_spoiler title=”ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ НОВОЇ ЕМІСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (117-127)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Висвітлено фінансові аспекти реалізації переважних прав, зокрема питання їх ціни, справедливої вартості та факторів, що на неї впливають. Доведено, що у результаті реалізації переважних прав акціонери, як правило, не отримують додаткових доходів та не забезпечують приріст власних активів. Для компенсації збитків акціонерам, які пов’язані із додатковою емісією акцій, запропоновано надання їм дозволу на торгівлю переважними правами та звільнення від оподаткування виручки від реалізації зазначених прав.
Ключові слова: корпоративне управління, капіталізація, переважні права на акції, захист прав власності, емісія акцій, курс емісії акцій, ринковий курс акцій.[/su_spoiler]

Тетяна ПОРТОВАРАС
[su_spoiler title=”МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ НИМИ (128-140)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено поняття “ризик” й запропоновано його власне визначення, в основі котрого – негативний вплив внутрішніх і зовнішніх чинників, що виявляється в погіршенні фінансового стану підприємства. З огляду на це, найважливішим об’єктом аналізу діяльності суб’єктів господарювання запропоновано вважати фінансові ризики. Проаналізовано методи оцінки ймовірності банкрутства, акцентовано на їх перевагах і недоліках. Обґрунтовано алгоритм управління фінансовими ризиками підприємств, котрий вміщує стадії ідентифікації, оцінки й мінімізації. Ключові слова: підприємства, ризики, аналіз, оцінювання ризиків, банкрутство, фінансовий стан, фінансові ресурси, управління ризиками.[/su_spoiler]


ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

 

Інна СЕРВАТИНСЬКА
[su_spoiler title=”ДОХОДИ І ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД (141-154)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено особливості й окреслено проблемні аспекти фінансів вітчизняних домогосподарств у контексті їх доходів і витрат. Здійснено аналіз основних макроекономічних показників, які визначають умови формування фінансів домогосподарств України. Виявлено дисбаланс у структурі доходів і витрат домогосподарств. Проаналізовано структуру доходів і витрат серед домогосподарств зарубіжних країн. Проведено паралель між зарубіжною та вітчизняною практиками формування і використання фінансів домогосподарств. Запропоновано стратегію комплексного вдосконалення фінансів вітчизняних домогосподарств із урахуванням передового зарубіжного досвіду.
Ключові слова: валовий внутрішній продукт, індекс споживчих цін, державні соціальні стандарти та гарантії, фінанси домогосподарств, доходи домогосподарств, витрати домогосподарств, стратегія.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/2018_356.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]