Випуск журналу №2 (55) 2018р.

 


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Таїсія БОНДАРУК, Оксана ВІННИЦЬКА, Максим ДУБИНА
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (7-19)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано, що бюджетна та фінансова децентралізація значним чином впливатиме на формування місцевих бюджетів. Встановлено, що курс на децентралізацію окреслює як перспективи, так і проблеми розвитку України. Здійснено групування основних переваг і позитивних наслідків децентралізації. Встановлено, що децентралізація може мати також ризики й небезпеки, групування яких здійснено в статті.
Ключові слова: бюджетна децентралізація; фінансова децентралізація; місцеві бюджети, переваги бюджетної децентралізації, ризики бюджетної децентралізації.[/su_spoiler]

Анна МАРЧУК
[su_spoiler title=”ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СТРУКТУРУ ТА ДИНАМІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (20-31)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено практичні аспекти застосування податково-бюджетних інструментів забезпечення виконання місцевими бюджетами покладених на них суспільно важливих функцій. З метою визначення змін у структурі та співвідношеннях фінансування видаткових повноважень і виявлення тенденцій щодо ролі дохідних інструментів у наповненні місцевих бюджетів у процесі бюджетної децентралізації проаналізовано видатки і доходи місцевих бюджетів Тернопільської області протягом 2004–2017 рр., здійснено порівняння із тенденціями по Україні. Встановлено, що через сповільнене економічне зростання і систематичне зниження частки власних доходів обсяги фінансування закладів та заходів соціально-культурної сфери останніми роками зазнали скорочення. Обґрунтовано, що за сучасних умов для підвищення ефективності надання суспільних послуг за рахунок місцевих бюджетів необхідно активізувати реформи із удосконалення податково-бюджетних інструментів фінансового забезпечення місцевого самоврядування та розробити цілісну концепцію із економічно обґрунтованими та взаємоузгодженими заходами впливу на всі сфери соціально-економічного життя держави.
Ключові слова: місцеві бюджети, субсидіарність, видатки, доходи, місцеві податки, децентралізація.[/su_spoiler]


БЮДЖЕТНА І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Наталія КАРПИШИН
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ (32-42)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено систему фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища на сучасному етапі розвитку економіки України. Проведено моніторинг обсягів, складу і структури витрат на охорону довкілля за джерелами фінансування. Проаналізовано динаміку і склад власних витрат підприємств, організацій та установ за видами природоохоронних заходів та в розрізі регіонів. Розкрито систему екологічних платежів, динаміку надходжень і механізм розподілу екологічного податку між бюджетами. Проаналізовано динаміку і склад видатків державного і місцевих бюджетів на охорону навколишнього природного середовища. Вказано на основні недоліки системи фінансування довкілля та запропоновано напрямки їх усунення.
Ключові слова: фінансове забезпечення, охорона навколишнього природного середовища, бюджет, екологічні платежі, екологічний податок, фонди охорони навколишнього природного середовища, видатки державного бюджету, видатки місцевих бюджетів.[/su_spoiler]

Володимир КОРОТУН, Надія НОВИЦЬКА, Інна ХЛЄБНІКОВА
[su_spoiler title=”НЕЛЕГАЛЬНИЙ ОБІГ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ: МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ (43-56)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розроблено та запропоновано використовувати у практичній діяльності фіскальних органів методику оцінки обсягів нелегального обігу алкогольних напоїв / тютюнових виробів за методом оцінки за реалізацією на основі даних ВООЗ і Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну. За цією методикою оцінено відповідні частки неле- гального обігу підакцизних товарів, які в середньому протягом 2012–2016 рр. становили для алкогольних напоїв 36%, а для тютюнових виробів за сценарієм коригування обсягу реалізації на торговий розрив – 19,3%, за сценарієм без коригування – 13,1%.
Ключові слова: нелегальний обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів, торговий розрив, податковий розрив, акцизний податок на алкогольні напої та тютюнові вироби, споживання та реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів, метод оцінки за реалізацією, метод оцінки втрат податкових надходжень.[/su_spoiler]

Ірина НЕДБАЛЮК
[su_spoiler title=”КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ РИЗИКООРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ (57-66)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Обґрунтовано концептуальні підходи щодо створення ризикоорієнтованої системи бюджетного контролю. Визначено поняття “бюджетний ризик” та проаналізовано фактори ризику бюджетної системи залежно від стадії бюджетного процесу. Визначено складові процесу управління ризиками, що охоплює ідентифікацію, якісну й кількісну оцінку ризику, планування реагування на ризики, моніторинг і контроль ризиків. Запропоновано ризикоорієнтовану систему бюджетного контролю, яка має орієнтуватися на мінімізацію негативних наслідків виникнення ризику відповідно до зазначеної класифікації ризиків.
Ключові слова: бюджетний ризик, бюджетний процес, бюджетна система, управління ризиками.[/su_spoiler]

Світлана КОВАЛЬ
[su_spoiler title=”CИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ (67-77)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто підходи до трактування соціального страхування: як системи економічних відносин, як елемента соціальної політики держави, як складової соціального захисту населення. Здійснено порівняльний аналіз форм соціального страхування і джерел фінансування виплат в Україні та Німеччині. Досліджено практичні аспекти функціонування обов’язкового медичного страхування у Німеччині, виявлено позитивні його риси. Запропоновано до впровадження в Україні прогресивного досвіду Німеччини, спрямованого на покращення ситуації у сфері охорони здоров’я.
Ключові слова: державне соціальне страхування, пенсійне страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, страхування на випадок безробіття.[/su_spoiler]

Мар’ян ТРІПАК
[su_spoiler title=”МОДЕЛЮВАННЯ ВИДАТКІВ ІНКЛЮЗИВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (78-88)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проведено моніторинг кошторисного фінансування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу у розрізі загального та спеціального фондів. Розроблено власні методологічні аспекти щодо оптимізації структури видатків загального фонду кошторису коледжу в умовах ефективного їх виконання, враховуючи особливості соціально-культурного та оздоровчо-реабілітаційного соціуму. Опрацьовано логічні ланцюжки першочерговості планування відповідних видатків, які покликані позитивно впливати на стан соціального розвитку коледжу. Визначено напрямки економії бюджетних коштів.
Ключові слова: кошторис, загальний і спеціальний фонди, економіко-математичне моделювання.[/su_spoiler]


МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Віктор КОЗЮК
[su_spoiler title=”ЦІНОВА СТАБІЛЬНІСТЬ В СИРОВИННИХ ЕКОНОМІКАХ: РОЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РЕЖИМІВ ТА СТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ (89-107)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Показано, що припущення про вразливість цінової стабільності і, відповідно, режиму інфляційного таргетування до сировинного багатства країни часто спирається на логічний аргумент щодо зв’язку між коливанням сировинних цін та макроекономічною нестабільністю. Однак за наявності контрциклічної мікс-політики шок сировинних цін необхідно розглядати як шок пропозиції. Цим самим аргументовано, що інфляційна нестабільність в багатих на ресурси економіках має бути наслідком неадекватної макроекономічної політики. На прикладі 68 країн, багатих на ресурси, показано, що параметри цінової стабільності (середня інфляція за 1999–2017 рр. та її стандартне відхилення) не перебувають у переконливому зв’язку з показником частки непромислового експорту, натомість вони перебувають в оберненому зв’язку зі змінними наявності режиму інфляційного таргетування та фондів суверенного багатства. Доведено, що багаті на сировину країни є неоднорідними з міркувань політичного режиму, а останній впливає на вибір режиму макроекономічної політики: розвинуті демократії швидше оберуть таргетування інфляції, гнучкий курс та незалежний центробанк, натомість багаті на ресурси автократії – фіксований курс та фонди суверенного багатства. Зроблено висновок про те, що цінова стабільність є не стільки вразливою до сировинного фактора, скільки до нестійкого політичного режиму, в рамках якого унеможливлюється реалізація контр-циклічного макроекономічного режиму.
Ключові слова: цінова стабільність, сировинне багатство, інфляційне таргетування, режим макроекономічної політики, політичний режим.[/su_spoiler]

Ярослав ЧАЙКОВСЬКИЙ
[su_spoiler title=”ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ (108-122)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено розвиток грошового обігу в Україні у 2013–2017 рр. Проведено аналіз динаміки грошових показників та визначено переваги готівкових розрахунків. Визначено чинники, які впливають на рівень готівки, та переваги безготівкових розрахунків для всіх учасників грошових відносин в економіці. Розкрито пріоритетне завдання Національного банку України щодо прийняття проекту Сashless economy. На основі проведеного аналізу грошового обігу зроблено висновки щодо скорочення готівкового грошового обігу та розвитку безготівкових розрахунків в Україні.
Ключові слова: грошовий обіг, готівковий обіг, безготівковий обіг, грошова маса, грошові агрегати, готівка, банкноти, банківська система, готівкові розрахунки, безготівкові розрахунки, безготівкова економіка, платіжні картки, електронний платіжний засіб.[/su_spoiler]

Надія ЯСИНСЬКА
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВІ ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ (123-135)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проаналізовано передумови й сучасний стан ринку грошових переказів трудових мігрантів в Україні. Виявлено поточні економічні проблеми домогосподарств, які визначають процеси трудової міграції. Охарактеризовано нові тенденції на міграційному ринку праці. Визначено фінансові індикатори, які здійснюють вплив на особисті рішення щодо грошових переказів трудових мігрантів в контексті соціально-економічного розвитку домогосподарств, які їх отримують. Встановлено залежність фінансової поведінки мігрантів від рівня соціально-економічного розвитку їх домогосподарств.
Ключові слова: грошові перекази трудових мігрантів, грошовий потік, міграційний потік, домогосподарство, заробітна плата, інвестиції, страхування.[/su_spoiler]


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Ольга МЕТЛУШКО, Юлія ВАСИЛЬКОВА
[su_spoiler title=”ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСАД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (136-144)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Визначено рівні європейської інтеграції відповідно до положень інтеграційної теорії, а також способи подолання відставання у розвитку банківської системи України від європейських країн. Уточнено пріоритетні завдання економічного розвитку за активної участі банків та основні принципи євроінтеграції вітчизняної банківської системи. Окрема увага приділяється проблемним аспектам розвитку та заходам щодо практичної реалізації основних напрямків інтеграції банківської системи України в європейський фінансовий простір.
Ключові слова: банк, банківська система, центральний банк, Європейський Союз, європейська інтеграція, європейський фінансовий простір.[/su_spoiler]

Світлана ГАНЗЮК, Ельміра КАГРАМАНЯН
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ БАНКІВ В УКРАЇНІ (145-155)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено економічну сутність кредитного рейтингу банків. Систематизовано теоретичні положення щодо визначення рейтингу за різними ознаками відповідно до їх змісту. Уточнено сутність дефініції “рейтинг банку”. Визначено основні уповноважені міжнародні та національні рейтингові агентства. Досліджено вітчизняні базові підходи до присвоєння кредитних рейтингів банкам. Проаналізовано кредитний рейтинг українських банків.
Ключові слова: рейтинг, кредитний рейтинг, експертна оцінка, банківська діяльність, рейтингові агентства.[/su_spoiler]


ДАЙДЖЕСТ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ТА НАУКОВИХ ПОДІЙ

GLOBAL MONEY WEEK – МІЖНАРОДНА ІНІЦІАТИВА З ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДІ (156-157)


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/2018_255.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]