Випуск журналу №4 (53) 2017р.


ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ
[su_spoiler title=”ЕКОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ (7-23)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Окреслено проблему екологізації економічного прогресу в контексті стратегії сталого розвитку, проаналізовано ключові теорії, пов’язані зі змінами клімату та впливами на показники добробуту. досліджено міжнародні ініціативи екологізації (Кіотський протокол, Копенгагенська і Паризькі угоди), сформульовано висновки стосовно майбутнього розвитку країн світу в контексті екологізації. Виокремлено ключові тенденції еколого-економічного розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, екологічна крива Кузнєца, екологічний расизм, екологічні рухи, екологічні права.[/su_spoiler]

Оксана ТУЛАЙ
[su_spoiler title=”ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ (24-34)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проведено аналіз надходжень єдиного внеску до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Окреслено переваги та недоліки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сконцентровано увагу на необхідності легалізації фонду оплати праці суб’єктів господарювання як важливого чинника впливу на фінансове забезпечення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Ключові слова: єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, фонд оплати праці.[/su_spoiler]

Оксана КВАСНИЦЯ
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ (35-45)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто стан продовольчої безпеки домогосподарств. Зазначено, що продовольча безпека на рівні країни не завжди гарантує продовольчу безпеку домогосподарства й окремих осіб. Проаналізовано динаміку витрат домогосподарств на харчові продукти, визначено структуру харчування домогосподарств. Запропоновано напрями удосконалення фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників та підвищення купівельної спроможності населення. Обґрунтовано висновок, що створення ефективної системи фінансового забезпечення продовольчої безпеки країни неможливе без консолідації фінансових ресурсів держави, агробізнесу й інших підприємницьких структур та домогосподарств зокрема.
Ключові слова: продовольча безпека, сукупні витрати домогосподарств, споживчі сукупні витрати населення, фінансове забезпечення продовольчої безпеки.[/su_spoiler]

Василь МОРОЗ
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (46-55)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто теоретико-організаційні засади фінансового регулювання земельних відносин в Україні. Висвітлено актуальні питання і напрями удосконалення їх фінансового регулювання й оптимального поєднання з ринковим саморегулюванням, а також визначено необхідні умови щодо реалізації цих можливостей. Зроблено висновки щодо підвищення ефективності методів фінансового регулювання земельних відносин, створення фонду земель державної власності в Україні.
Ключові слова: земельні відносини, земельна реформа, фінансове регулювання, державна політика, оренда, орендні відносини. [/su_spoiler]

Віктор РУСІН
[su_spoiler title=”ПІДВИЩЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПРИВАТНИХ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ З-ЗА КОРДОНУ (56-64)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: З’ясовано причини надходження приватних грошових переказів в Україну та визначено основні фактори, що впливають на їх обсяги. Проаналізовано динаміку надходжень приватних грошових переказів в Україну з-за кордону за країнами, каналами надходження та джерелами формування. Досліджено вплив грошових переказів на соціально-економічне середовище в Україні. З’ясовано позитивні та негативні наслідки для домогосподарств і держави від грошових переказів. Визначено найважливіші завдання макроекономічної політики України щодо використання грошових переказів з-за кордону в інтересах усього суспільства.
Ключові слова: грошові перекази мігрантів, витрати домогосподарств, доходи домогосподарств, міжнародна міграція. [/su_spoiler]


МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ РИНКИ

 

Оксана ДЕСЯТНЮК, Василь ВОЙЦЕШИН
[su_spoiler title=”ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ (65-76)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Критично оцінено вступ України до інтеграційних об’єднань у контексті впливу на її експортний потенціал. З’ясовано, що поряд із позитивними результатами членства України в Світовій організації торгівлі та Європейському Союзі існує низка проблем, що ілюструють негативні аспекти економічної інтеграції України. Виявлено ключові тенденції розвитку вітчизняного експортного потенціалу в розрізі інтеграційних об’єднань із використанням економетричного моделювання. Зроблено висновки і надано рекомендації щодо усунення основних негативних факторів інтеграції.
Ключові слова: військово-економічна криза, експорт, експортна квота, експортний потенціал, кореляційно-регресійна залежність, Європейський Союз, Світова Організація Торгівлі, фінансово-економічна криза. [/su_spoiler]

Тетяна КІЗИМА, Вікторія ОНИЩУК
[su_spoiler title=”МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (77-88)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено основні наукові підходи до трактування поняття міграційного капіталу і грошових переказів трудових мігрантів, виокремлено ознаки і функції міграційного капіталу, проаналізовано сучасні тенденції його руху. Доведено взаємозв’язок потоків трудової міграції між країнами-донорами трудових мігрантів та країнами-донорами капіталу. Обґрунтовано необхідність державного регулювання міграційних процесів у контексті надходження міграційного капіталу. Запропоновано заходи, які сприятимуть надходженню та ефективному використанню міграційного капіталу.
Ключові слова: міграція, трудові мігранти, міграційний капітал, грошові перекази, приватні трансферти. [/su_spoiler]

Павло ЛУЦІВ
[su_spoiler title=”ГЛОБАЛЬНІ ІМПУЛЬСИ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ (89-98)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито сутність глобалізації світової економіки та її вплив на формування і структуризацію сучасного світового фінансового ринку. Розглянуто теоретичну концепцію глобалізації фінансових ринків з її парадоксами, що дає змогу переглядати традиційні теоретичні уявлення і концепції. Досліджено основні форми фінансиалізації глобальної економіки. Проаналізовано динаміку фінансової глибини світової економіки та виокремлено ринок ІРО як важливий сегмент міжнародної фінансової архітектури.
Ключові слова: глобалізація, світова економіка, світовий ринок капіталу, фінансиалізація, міжнародна фінансова архітектура, ринок ІРО. [/su_spoiler]

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ

 

Наталія НАЛУКОВА, Михайло ГУЗЕЛА
[su_spoiler title=”ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СТРАХОВИКА У СУЧАСНИХ УМОВАХ (99-110)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Аргументовано, що оцінка ймовірності банкрутства страхових компаній в сучасних умовах господарювання дає змогу визначити не лише реальний стан ведення бізнесу, а й виявити критичні моменти у діяльності страховиків. В основі проведеного аналізу схильності страхової компанії до банкрутства використано дискримінантні моделі ймовірності банкрутства, які застосовуються як звичайними підприємствами, так і страховиками. За основу однофакторного дискримінантного аналізу взято модель, котра дає змогу оцінити загальний стан страховика за окремими критеріями-показниками, без використання вагових коефіцієнтів та граничних значень. Здійснено огляд методик оцінки ймовірності банкрутства та їх порівняльну характеристику, визначено чинники проблем використання зарубіжних дискримінантних моделей в Україні.
Ключові слова: страховики, страховий ринок, оцінка ймовірності банкрутства страховика, моделі діагностики банкрутства страхових компаній. [/su_spoiler]

Петро РЕНДОВИЧ
[su_spoiler title=”УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (111-120)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Охарактеризовано теоретико-методичні підходи щодо оцінки ефективності грошових потоків інвестиційної діяльності акціонерних товариств. Обґрунтовано комплексне системне дослідження місця та ролі грошових потоків інвестиційної діяльності акціонерних товариств у процесі їх функціонування, а також теоретичні та практичні підходи щодо оцінки та аналізу інвестиційних грошових потоків у системі управління. Запропоновано підвищити ефективність використання інвестиційних грошових потоків за рахунок покращення якості та підвищення оперативності прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: грошові потоки, інвестиційна діяльність, інвестиційний грошовий потік, управління грошовими потоками, фінансовий ризик, антикризове управління. [/su_spoiler]

Надія ЛУБКЕЙ
[su_spoiler title=”ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ (121-131)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто підходи до трактування сутності боргових ризиків держави. Встановлено, що ризики державного боргу пов’язані не лише із ймовірністю збільшення витрат державного бюджету або зменшення можливостей боргового фінансування бюджету в подальшому, а також із ймовірністю негативного впливу державної заборгованості на соціально-економічний розвиток країни та формування негативного іміджу держави на міжнародній арені. Здійснено аналіз різних підходів до оцінки боргових ризиків держави. Визначено основні напрямки ризик-менеджменту державного боргу. Окреслено шляхи удосконалення діючої в Україні методики оцінки ризиків, пов’язаних з управлінням державним боргом.
Ключові слова: ризик державного боргу, оцінка боргових ризиків держави, ризик-менеджмент, боргова стійкість держави, боргова безпека, індикатори, методика оцінки ризиків. [/su_spoiler]

Юлія ОСТРІЩЕНКО
[su_spoiler title=”ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ ТА РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (132-144)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено завдання та заходи з реалізації бюджетної реформи та реформи децентралізації влади протягом 2015–2017 рр. Проаналізовано підходи до планування місцевих бюджетів і показники виконання їх доходів та видатків з урахуванням результатів впровадження реформ. Акцентовано на необхідності поглиблення процесів децентралізації щодо формування доходів місцевих бюджетів, а також оптимізації видатків місцевих бюджетів в напрямку збільшення фінансування економічного розвитку районів.
Ключові слова: місцеві бюджети, доходи і видатки бюджету, міжбюджетний трансферт, фінансова спроможність, децентралізація. [/su_spoiler]

Євген ЗОЛОТУХІН
[su_spoiler title=”МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОГО ОБСЯГУ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВИХ РАД (145-155)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Здійснено узагальнення існуючих в Україні форм фінансування капітальних проектів місцевого розвитку, критерії їх вибору. Доведено наявність прямого зв’язку між борговим потенціалом територіальної одиниці та його фінансовою спроможністю. Обґрунтовано доцільність і запропоновано методологію використання методів оптимізаційного лінійного програмування при визначенні верхньої межі запозичень міських рад за умови забезпечення їх стійкого фінансового стану (на прикладі м. Києва) і дотримання усіх обмежень, встановлених законодавцем.
Ключові слова: боргові фінанси, капітальне фінансування, лінійне програмування, місцеві запозичення, фінансова спроможність. [/su_spoiler]

Людмила ПАРХЕТА
[su_spoiler title=”СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ (156-165)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотаця: Проаналізовано сучасний стан фінансування охорони здоров’я в Україні та його вплив на забезпечення населення медичними послугами на достатньому рівні й належної якості. Розглянуто джерела фінансового забезпечення системи охорони здоров’я України та їх структуру. Зазначено, що фінансове забезпечення охорони здоров’я на державному рівні є вкрай недостатнім і таким, що не забезпечує у повному обсязі конституційних прав громадян на отримання медичної допомоги. Визначено, що ці проблеми багато в чому вирішуються за умови розвитку страхової медицини, яка забезпечує не тільки можливість отримати належну медичну допомогу, а й передбачає здійснення дієвого контролю з боку страхових організацій за раціональним використанням фінансових ресурсів сфери охорони здоров’я.
Ключові слова: бюджет, видатки, державний бюджет, джерела фінансування, добровільне медичне страхування, заклади охорони здоров’я, місцеві бюджети, охорона здоров’я, фінансування. [/su_spoiler]

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

 

Сергій КИРИЛЕНКО
[su_spoiler title=”КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ У РОЗДРІБНОМУ БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ (166-177)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено сучасні тенденції роздрібного кредитування українськими банками, відзначено позитивні зміни, які відбулися за останні роки у кредитуванні фізичних осіб. Зроблено акцент на важливості клієнтоорієнтованого банківського обслуговування. Виявлено елементи клієнтоорієнтованих підходів у споживчому кредитуванні, кредитуванні готівкою, авто- та іпотечному кредитуванні, у застосуванні банками партнерських програм. Зазначено основні перешкоди для подальшого розвитку роздрібного кредитування, обґрунтувано напрямки активізації роздрібного банківського кредитування.
Ключові слова: роздрібне банківське кредитування, банківський маркетинг, клієнтоорієнтоване банківське обслуговування. [/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/2017_453.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]