Випуск журналу №3 (52) 2017р.


СТРАХОВИЙ РИНОК

Ольга КНЕЙСЛЕР, Леся ШУПА
[su_spoiler title=”ОПТИМІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ (7-18)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Розкрито специфічні властивості добровільного медичного страхування. Розглянуто основні підходи до формування ціни на страхові продукти. Окреслено чинники медичного страхування для більш точного оцінювання ризику. Застосовано теорію достовірності результатів обчислень, зокрема модель Бюльмана-Штрауба, за допомогою якої підвищено достовірність статистичної інформації. Обчислено, на основі залученої із зовнішніх джерел інформації стосовно об’єкта дослідження, коефіцієнт довіри Z, який надає вагу параметру. Розкрито зміст методичного підходу, запропонованого американським дослідником Г. Вагнером. Представлено розрахунки, які ілюструють можливість практичної реалізації моделі Бюльмана-Штрауба для оцінювання достовірності даних, що використовуються для актуарних розрахунків при визначені розміру страхового тарифу.
Ключові слова: добровільне медичне страхування, страховий тариф, страхові послуги, модель Бюльмана-Штрауба, медична допомога, метод, коефіцієнт довіри Z.[/su_spoiler]

Олександр КВАСОВСЬКИЙ, Микола СТЕЦЬКО
[su_spoiler title=”СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ В УКРАЇНІ (19-33) ” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотоція: З’ясовано головні нововведення та розбіжності в методичних підходах до оподаткування фінансових результатів діяльності вітчизняних страховиків до і після 01 січня 2015 року. Охарактеризовано динаміку абсолютних і відносних показників надходжень податку на прибуток від страхових компаній до зведеного бюджету України з позиції впливу змін податкового режиму для страховиків. Виявлено низку правових суперечностей і проблемних моментів у діючому порядку визначення оподатковуваного прибутку страхових організацій у частині врахування податкових різниць, обчисленні об’єкта оподаткування податком на дохід у частині неврахування надходження і передачі страхових платежів (внесків, премій) за перестрахувальними операціями тощо. Запропоновано низку рекомендацій з удосконалення технології оподаткування страхових компаній прямим податком на прибуток і непрямим податком зі страхових премій.
Ключові слова: страхова компанія, Податковий кодекс, оподаткування фінансових результатів, податок на прибуток, податкові різниці, страхові резерви, податок зі страхових премій.[/su_spoiler]

 
Тетяна ПИСЬМЕННА
[su_spoiler title=”ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ (34-47)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розкрито суть інвестиційного ризику страхової компанії. Виокремлено наукові позиції стосовно визначення місця інвестиційної діяльності страхової компанії поряд з її страховою діяльністю. Дано характеристику агресивної, консервативної та помірноконсервативної інвестиційних стратегій страхових компаній. Проаналізовано основні показники інвестиційної діяльності українських страхових компаній. Визначено види ризиків в інвестиційній діяльності страхової компанії. Запропоновано основні методи нейтралізації інвестиційних ризиків страхової компанії.
Ключові слова: інвестиційна діяльність страхової компанії, інвестиційна стратегія, активи страхової компанії, страхові резерви, інвестиційні ризики страхової компанії, методи нейтралізації інвестиційних ризиків.[/su_spoiler]

Галина КУЛИНА, Ярослав ФАРІОН
[su_spoiler title=”CВІТОВИЙ РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (48-59)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено особливості та окреслено проблемні аспекти функціонування світового ринку страхових послуг в умовах зміни парадигми розвитку. Здійснено оцінку тенденцій його еволюції у розрізі розвинутих країн та країн, що розвиваються. Виявлено основні новації у сфері страхування, пов’язані з розвитком цифрової економіки, ринку робототехніки та ризиками кібератак, інформатизацією суспільства. Розкрито основні пріоритети подальшої еволюції світового ринку страхових послуг у регіональному вимірі. Окреслено шляхи удосконалення принципів Solvensy IІ, які сприятимуть підвищенню ефективності функціонування європейського ринку страхових послуг.
Ключові слова: глобалізація, кібер-страхування, перестрахування, ризикове страхування, ринок страхових послуг, страхування життя, страхові компанії, страхові премії.[/su_spoiler]


ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Володимир КОСТЕЦЬКИЙ, Андрій БУТОВ
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ ЯК СКЛАДОВА МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (60-72)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Визначено тенденції розвитку фінансових посередників в умовах глобалізації, на цій підставі обґрунтовано чинники, що обумовлюють трансформацію їх функціонального призначення. Проведено аналіз та систематизацію теоретичних і практичних аспектів, пов’язаних з оцінкою перспектив фінансових супермаркетів, порівняно з традиційними методами реалізації фінансових послуг. Визначено переваги і недоліки функціонування фінансових супермаркетів та основні бар’єри, що гальмують значне їх поширення на фінансовому ринку України.
Ключові слова: інтегровані фінансові посередники, фінансовий супермаркет, банки, страхові компанії, фінансові установи.[/su_spoiler]

Ірина ФЕДОРОВИЧ
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ (73-82)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто концептуальні підходи до визначення змісту поняття “інституційний інвестор” на основі синтезу вітчизняної та світової фінансової думки. Визначено особливості розвитку інституційних інвесторів як сегмента вітчизняного фондового ринку. Проаналізовано окремі види інституційних інвесторів та показники їх діяльності на фондовому ринку України. Розкрито роль та значення інституційних інвесторів як особливого типу фінансових посередників на фінансовому ринку України. Виокремлено основні проблеми у сфері розвитку інституційних інвесторів в Україні. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення регулювання діяльності інституційних інвесторів на вітчизняному фондовому ринку.
Ключові слова: фінансовий ринок, фондовий ринок, фінансові посередники, інституційні інвестори, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інститути спільного інвестування, компанії з управління активами.[/su_spoiler]


ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Ігор СТЕФАНІВ
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НОРМАЛІЗАЦІЇ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (83-92)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття “фінансова стійкість”. Запропонована типологія її факторів. Досліджено різноманітні форми та методи оцінки фінансової стійкості. Розкрито механізм її формування та утримання. Описані теоретичні основи ефективності управління фінансовими, матеріальними й інформаційними ресурсами. Модифіковані методичні аспекти стабілізації фінансових потоків. Запропоновані принципи нормалізації процесів управління факторами виробництва. Сформовані напрямки стабілізації прибутковості суб’єкта господарювання у тривалому періоді часу.
Ключові слова: фінанси, фінансові ресурси, фінансова стійкість, фінансові методи, ефективність.[/su_spoiler]

Ольга НІПІАЛІДІ
[su_spoiler title=”АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА (93-105)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто сутність та особливості наявних методичних підходів щодо організації управління грошовими потоками підприємства. Охарактеризовано основні етапи, за якими відбувається процес управління. Встановлено, що збалансований рух та ефективне управління грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів з метою збільшення прибутку. Удосконалено і доповнено методику аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, яка надасть можливість отримати додаткову інформацію, що стосується факторів впливу на визначення рівня фінансового стану.
Ключові слова: грошові кошти, управління, аналіз, грошові потоки, фінансова стійкість, платоспроможність, фінансова звітність, фінансова стратегія.[/su_spoiler]

Галина ОСТРОВСЬКА, Володимир ТИТОР
[su_spoiler title=”УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КОМПАНІЇ У ПРОЦЕСІ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД (106-120)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Обґрунтовано механізм відбору угод щодо злиття (поглинання), що дає змогу уникнути неефективних угод власників з реструктуризації компаній. Розроблено типологію компаній для цілей злиття і поглинання, систематизовано види компаній-цілей залежно від мотивів угоди. Удосконалено методику оцінювання синергічного ефекту як одного з критеріїв ефективності управління вартістю інноваційної економічної системи. Аргументовано взаємозв’язок між чистою приведеною вартістю ефекту синергії й ефективністю злиттів і поглинань компаній. Доведено доцільність використання збалансованої системи показників для цілей оцінювання ефективності інтеграції.
Ключові слова: управління вартістю, злиття і поглинання компаній, ефективність, синергічний ефект, чистий приведений ефект синергії, премія за контроль.[/su_spoiler]

 

ДЕРЖАВНІ І МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

 

Сергій НАДАЛ, Наталія СПАСІВ
[su_spoiler title=”ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ ПРАГМАТИЗМ ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (121-135)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Проведено дослідження теоретичних засад формування об’єднаних територіальних громад, виокремлено особливості їх об’єднання, висвітлено умови та прерогативи цього процесу в умовах запровадження бюджетної децентралізації. Проведено аналіз фінансування об’єднаних територіальних громад (ОТГ) за умов створення сприятливого клімату щодо їх об’єднання, висвітлено основні напрямки покращення фінансування ОТГ в умовах перманентних кризових явищ, сформовано низку пропозицій щодо оптимізації виконання показників доходів бюджетів ОТГ.
Ключові слова: територіальна громада, об’єднані територіальні громади, бюджетна децентралізація, фінансова спроможність.[/su_spoiler]

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 

Анжела КУЗНЄЦОВА, Наталія МІСЯЦЬ
[su_spoiler title=”ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ (136-146)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Висвітлено основні переваги та недоліки лібералізації валютного регулювання, а також особливості цього процесу для країн, що розвиваються. Визначено комплекс факторів, які суттєво знижують ефективність лібералізації в Україні, у зв’язку з чим акцентовано увагу на необхідності створення передумов для можливості досягнення позитивних результатів лібералізації. Запропоновано послідовність заходів із лібералізації валютного регулювання, яка містить, зокрема, визначення рівня ризику валютних операцій щодо їх проведення з метою непродуктивного виведення капіталу за межі України.
Ключові слова: валютне регулювання, лібералізація, транскордонний рух потоків капіталу, передумови лібералізації, наслідки лібералізації, послідовність заходів із лібералізації.[/su_spoiler]

Оксана ЛОШЕНЮК
[su_spoiler title=”ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (147-156)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Досліджено проблеми трудової міграції в Україні в контексті вдосконалення стратегічного планування та такої державної економічної політики, яка максимально враховувала б інтереси країни, її переваги, а також необхідність наближення до світових стандартів. Вказано основні цілі удосконалення Концепції державної міграційної політики в Україні. Проаналізовано загальносвітові тенденцій міграційних потоків та особливості міжнародної трудової міграції в Україні для визначення пріоритетних напрямів їх регулювання. Сформовано комплекс напрямів щодо вдосконалення регулювання міжнародної трудової міграції та зазначено інструментарій їхнього впровадження.
Ключові слова: міжнародна трудова міграція, міграційні процеси, приватні грошові перекази, державна міграційна політика, концепція державної міграційної політики, робоча сила.[/su_spoiler]


МИТНА БЕЗПЕКА

 

Ірина НОВОСАД
[su_spoiler title=”ДІАГНОСТИКА ФІСКАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (157-166)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Розглянуто сутність фіскальної складової митної безпеки. Проведено аналіз фіскальної складової митної безпеки в Україні, що необхідно для формування ефективних напрямків реформування митної системи. Наведено дані щодо динаміки та структури митних надходжень до Державного бюджету України за 2006–2016 рр. Розраховано рівень митного навантаження в Україні. Зроблено висновок щодо доцільності проведення оцінювання митної безпеки на основі групи індикаторів, що дають можливість репрезентувати виконувані митними органами функції: показники забезпечення безпеки, фіскальної результативності, інформаційно-технічного забезпечення, організації митного контролю, сприяння бізнесу, ефективності діяльності працівників митниць.
Ключові слова: митна безпека, індикатори митної безпеки, фіскальна складова, ефективність митної безпеки.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/2017_352.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]