Випуск журналу №2 (51) 2017р.


ДЕРЖАВНІ І МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Ольга КИРИЛЕНКО, Олена СТАЩУК
[su_spoiler title=”ОЦІНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (1-16)” style=”fancy” icon=”folder-2″]
Анотація: Визначено місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки країни, проаналізовано основні теоретичні підходи до трактування поняття “фінансова безпека держави” та відображено основні її складові. Виокремлено показники оцінювання рівня фінансової безпеки держави. Досліджено релевантні макроекономічні чинники, що впливають на забезпечення стану фінансової безпеки, проведено оцінку тенденцій зміни таких чинників в Україні протягом 2012–2015 рр. Запропоновано напрямки підвищення рівня фінансової безпеки в Україні.
Ключові слова: фінансова безпека, чинники фінансової безпеки, складові фінансової безпеки держави, бюджетна безпека, боргова безпека, безпека фондового ринку.[/su_spoiler]

Галина ВОЗНЯК
[su_spoiler title=”ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (17-28)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Висвітлено особливості системи міжбюджетних відносин в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні. Проведено аналіз бюджетно-податкових новацій, які дали змогу розширити принципи самостійності місцевих бюджетів, перерозподілити видаткові повноваження між органами влади різних рівнів і сформувати передумови для активізації процесу добровільного об’єднання територіальних громад. Обґрунтовано ризики поглиблення бюджетної децентралізації, а саме: надмірна трансфертна залежність територіальних громад від державного бюджету; низький рівень кадрового потенціалу громади; низька фінансова самостійність місцевого самоврядування тощо. Запропоновано напрями зміцнення фінансової спроможності територіальних громад.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, територіальні громади, бюджетна децентралізація, фінансова спроможність.[/su_spoiler]

Юрій РАДЕЛИЦЬКИЙ
[su_spoiler title=”ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (29-41)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Розглянуто особливості формування місцевих бюджетів в Україні в умовах реформи місцевого самоврядування. Проаналізовано особливості справляння основних бюджетоутворюючих податків. Визначено особливості проведення видаткової політики на рівні місцевих бюджетів, акцентовано на основних проблемах цього процесу. Обґрунтовано місце та роль міжбюджетних трансфертів у складі доходів місцевих бюджетів. Охарактеризовано особливості формування міжбюджетних трансфертів і горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів у результаті фінансової децентралізації. 
Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, податкові надходження, видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, фінансова децентралізація.[/su_spoiler]

Олег ВАЦЛАВСЬКИЙ
[su_spoiler title=”ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ (42-53)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Досліджено теоретичний підхід визначення змісту ефективності бюджетного контролю. Запропоновано запровадити єдину систему показників для оцінки ефективності бюджетного контролю, яка дасть змогу оцінювати ступінь досягнення поставлених цілей щодо підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів держави за допомогою комплексу таких критеріїв: продуктивності, концентрації, структурності, дієвості та динамічності. Окреслено основні недоліки, котрі були виявлені при оцінці ефективності бюджетного контролю. Визначено шляхи покращення бюджетного контролю в Україні. 
Ключові слова: бюджетний контроль, ефективність бюджетного контролю, критерії ефективності бюджетного контролю, показники ефективності бюджетного контролю, бюджетні правопорушення.[/su_spoiler]

Вікторія ОСТАПЧУК
[su_spoiler title=”АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (54-61)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Здійснено аналіз доходів місцевих бюджетів Тернопільської області в цілому та доходів місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад і міста Тернополя зокрема. Проаналізовано динаміку доходів місцевих бюджетів Тернопільської області та їх основних джерел. Акцентовано, що реформа з фінансової децентралізації є однією з ключових, що дасть змогу побудувати сучасну систему управління державою і створить умови для розвитку громадянського суспільства. Виокремлено проблеми, пов’язані з перекладанням значної кількості видатків з рівня держави на місцеві бюджети. 
Ключові слова: децентралізація, фінансова децентралізація, державний бюджет, місцеве самоврядування, місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, податкові та неподаткові надходження.[/su_spoiler]

Олег ЖУК 
[su_spoiler title=”ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (62-71)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Проаналізовано та узагальнено погляди науковців щодо визначення сутності та структури фінансового механізму системи соціального захисту населення. Запропоновано авторське визначення понять “соціальний захист”, “фінансовий механізм системи соціального захисту населення” та “фінансове забезпечення соціального захисту населення”. Подано авторську структуру вітчизняного фінансового механізму системи соціального захисту населення, розроблено рекомендації щодо його вдосконалення в умовах реформування національної економіки.
Ключові слова: соціальний захист, фінансовий механізм системи соціального захисту населення, фінансове забезпечення соціального захисту населення, фінансові методи, фінансові інструменти, фінансові важелі.[/su_spoiler]

Віталій МАРТИНЮК
[su_spoiler title=”ПРАГМАТИКА РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (72-83)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Охарактеризовано сучасний стан і ключові аспекти фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. Визначено основні проблеми та необхідність модернізації стратегії інноваційного розвитку вищої освіти. Розглянуто динаміку змін основних показників інноваційного розвитку сфери вищої освіти. Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у процесі реалізації стратегії інноваційного розвитку вищої освіти. 
Ключові слова: фінансова політика, фінансова стратегія, вища освіта, інноваційний розвиток, планування і прогнозування.[/su_spoiler]

 

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Василь ДЕМ’ЯНИШИН
[su_spoiler title=”ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ (84-96)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Розкрито сутність податкового механізму та підходи до його трактування у широкому та вузькому значенні. Зазначено, що у структурі податкового механізму використовуються взаємозв’язані між собою елементи, зокрема, підсистеми, форми, методи, важелі, інструменти, стимули та санкції. Аргументовано, що складовими податкового механізму залежно від завдань, набору інструментів, наявності суб’єктів та способу дій є дві підсистеми: механізм справляння податків платниками та механізм контролю забезпечення сплати податків. Розкрито зміст зазначених підсистем. Проаналізовано роль податків у розподілі і перерозподілі ВВП. Рекомендовано систему оподаткування формувати на науковій основі, розробивши її стратегію, яка включала б визначення оптимальних пропорцій розподілу ВВП за допомогою податків, співвідношення між прямим і непрямим оподаткуванням, суб’єктами та об’єктами оподаткування, загальнодержавними та місцевими податками і зборами. Запропоновано напрями модернізації податкового механізму формування доходів бюджету. 
Ключові слова: податковий механізм, податки, податкова система, елементи оподаткування, доходи бюджетів, система оподаткування.[/su_spoiler]

Тетяна ЗАТОНАЦЬКА, Олександр ТКАЧЕНКО
[su_spoiler title=”ПРАГМАТИКА ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ (97-107)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Здійснено критичний аналіз та запропоновано індикатори й критерії оцінювання фіскального простору. З’ясовано наслідки високої частки перерозподілу ВВП через державний сектор. Надано аналітичну експрес-характеристику сучасного стану державних фінансів та удосконалено методичний підхід до вимірювання фіскального простору, що передбачає визначення інтегрального показника площини фіскального простору графічним способом. Виокремлено особливості формування фіскального простору в Україні. 
Ключові слова: державні фінанси, фіскальний простір, зведений бюджет, державний борг, Стабілізаційний фонд.[/su_spoiler]

Інна ГУЦУЛ 
[su_spoiler title=”ФІСКАЛЬНІ ЕФЕКТИ ТА ЦІНОВІ НАСЛІДКИ СПРАВЛЯННЯ МИТА (108-117)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Визначено сутність, функції та фіскальну роль мита. Розкрито особливості справляння ввізного та вивізного мита. Обґрунтовано вплив мита на ціну імпортних товарів. Проаналізовано показники надходження митних платежів до бюджету. Охарактеризовано особливості адміністрування податків на споживання у країнах ЄС. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності справляння мита та посилення його соціальної ролі.
Ключові слова: фіскальна політика, мито, фінансові відносини, зовнішньоекономічна діяльність, податки на споживання, імпорт, експорт, соціальна роль.[/su_spoiler]

Федір ТКАЧИК
[su_spoiler title=”СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ (118-127)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Розглянуто теоретичні домінанти податкового консультування. Проаналізовано основні показники консультаційної роботи Державної фіскальної служби України. Систематизовано психологічні риси поведінки працівників фіскальних органів і податкових консультантів. Висвітлено соціальну компоненту податкової поведінки платників податків, окреслено причини спонукання їх до девіації. Обґрунтовано роль і місце суб’єктів оподаткування у формуванні податкової культури суспільства. 
Ключові слова: податкова культура, податкова поведінка, податкове консультування, соціально-психологічний клімат, суб’єкти оподаткування, фіскальна політика.[/su_spoiler]

Едуард РОМАНЮТА
[su_spoiler title=”МОНІТОРИНГ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС (128-138)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Визначено сутність і межі податкового навантаження. Систематизовано способи обчислення рівня податкового навантаження в Україні. Проведено моніторинг показників, що ідентифікують податкове навантаження в розрізі окремих податкових платежів. Визначено загальний рівень податкового навантаження в Україні та проведено його порівняння з відповідними показниками країн ЄС. Запропоновано варіанти оптимізації податкового навантаження в українській фіскальній практиці в умовах експансії євроінтеграційних процесів.
Ключові слова: податкове навантаження, податкова система, фіскальна політика, податкова реформа, макроекономічний розвиток, податкова оптимізація, європейська інтеграція.[/su_spoiler]

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Віктор КОЗЮК
[su_spoiler title=”МАКРОФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦЕНТРОБАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДИЛЕМИ (139-157)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Стверджується, що посткризова тенденція до посилення макрофінансової відповідальності центробанків має бути пов’язана не стільки з активістським управлінням попитом, скільки з переглядом погляду на зв’язки між реальним і фінансовим сектором. Констатується, що відмінності в баченні взаємодії цінової та фінансової стабільності і, відповідно, інституціональної модальності їх забезпечення ускладнюють пошук оптимального інституціонального дизайну центробанку з розширеною зоною відповідальності. Обґрунтовано, що підвищення відповідальності за фінансову стабільність має відбуватись на основі збереження пріоритетності мандату цінової стабільності, підвищення рівня незалежності центробанку та координації між монетарною і макропруденційною політикою. Показано, що вразливість макрофінансової відповідальності до політичного тиску тільки підвищується, а тому політична незалежність повинна забезпечити захист компетенцій центробанку одразу у сфері цінової та фінансової стабільності. 
Ключові слова: макрофінансові зв’язки, незалежність центробанків, фінансова стабільність, цінова стабільність, макропруденційне регулювання, динамічна інконсистентність.[/su_spoiler]

Марія-Мар’яна БАРИЛЮК
[su_spoiler title=”ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (158-169)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Запропоновано авторський підхід до розроблення системи забезпечення фінансової безпеки комерційного банку. Проаналізовано систему заходів забезпечення фінансової безпеки банку, що передбачає розроблення інтегрального показника фінансової безпеки банку. Сформульовано авторське визначення системи забезпечення фінансової безпеки комерційного банку. 
Ключові слова: фінансова безпека банку, система забезпечення фінансової безпеки банку, організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки банку, чинники фінансової безпеки банку, загрози фінансовій безпеці банку, стратегічне позиціонування банку у зовнішньому середовищі.[/su_spoiler]

Олександр МОМОТ
[su_spoiler title=”РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У ТРАНСМІСІЇ ГЛОБАЛЬНОГО СИСТЕМНОГО РИЗИКУ (170-179)” style=”fancy” icon=”folder-2″]

Анотація: Досліджено процеси трансмісії транснаціональними банками глобального системного ризику в рамках “теорії зараження фінансових ринків”. Проаналізовано вплив “ефекту загального кредитора” на розповсюдження кризових явищ між економіками різних країн. З’ясовано напрями впливу транскордонних зв’язків транснаціональних банків на фінансову стійкість банківської системи країни. Висвітлено підходи до ідентифікації глобально системно важливих банків відповідно до міжнародної практики, визначено завдання щодо посилення регулювання та нагляду за діяльністю транснаціональних банків. 
Ключові слова: фінансова глобалізація, транснаціональні банки, глобальний системний ризик, зараження фінансового ринку, глобально системно значимий банк.[/su_spoiler]


[su_button url=”http://financeworld.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/2017_251.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: save” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Завантажити весь журнал[/su_button]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/?page_id=1633″ style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад в архів[/su_button]