Вимоги до наукових статей


[su_menu name=”Авторам”]


До редакції приймають наукові статті, написані на актуальну тему, що містять результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті. Проблематика статті повинна відповідати тематичному спрямуванню журналу.

Редакція приймає до публікації наукові статті, які підготовлені спеціально для наукового фахового журналу “Світ фінансів”, ніде раніше не публікувалися і не подавалися до інших видань (на останній сторінці статті автор має засвідчити це відповідною фразою і поставити свій підпис у сканованому форматі).

Статті у журналі друкуються українською мовою, що зазначено у Свідоцтві про державну реєстрацію засобу масової інформації (КВ №12264-1148 ПР від1.02.2007 р.).

[su_service title=”Стаття має включати обов’язкові структурні елементи відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України, №1, 2003 р.), а саме:” icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#f4a024″]

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
 • формулювання цілей статті (мета статті);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.[/su_service]

[su_service title=”Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. У разі негативної рецензії статтю повертають автору на доопрацювання або відхиляють. Основні причини відхилення статей:” icon=”icon: exclamation-triangle” icon_color=”#f4a024″]

 • невідповідність вимогам журналу щодо тематичної спрямованості та оформлення;
 • стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет);
 • надмірна локальність статті, що спричинює обмеженість охоплення зацікавленої аудиторії;
 • слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті.[/su_service]

Автори без вченого ступеня повинні разом зі статтею представити наукову рецензію доктора наук. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи. Одноосібні статті аспірантів першого року навчання, магістрів, студентів не розглядаються.

Загальний обсяг статті повинен становити від 15 до 18 сторінок (формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5 (список літератури – через 1,0 інтервал); параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул. За наявності ілюстрацій просимо додатково надавати файли у тих програмах, у яких вони були створені. Наприклад, якщо ілюстрації виконані в програмі Excel, то до основного файлу Word слід додати файли у форматі*.xls, якщо ілюстрації скановані – у форматі*.tif або*.jpg. При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

Кількість таблиць і рисунків повинна бути мінімальною. Всі таблиці та рисунки мають бути пронумеровані та мати назву. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено джерело даних або авторство.

Стаття має бути відредагована і надіслана разом із супровідними матеріалами електронною поштою: svitfin@tneu.edu.ua

[su_service title=”Стаття повинна бути сформована за такими елементами:” icon=”icon: exclamation” icon_color=”#f4a024″]

 1. код УДК (розміщується на початку статті);
 2. прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів);
 3. назва статті; анотація (не менше 8 рядків);
 4. ключові слова (не менше 5, але не більше 8);
 5. JEL Classіfіcatіon (розміщуються під key words, кількість – від1 до 5, в одному рядку; наприклад, JEL Classіfіcatіon: C12, C14, C18);
 6. текст статті;
 7. література;
 8. References.[/su_service]

Позиції 2, 3, 4, 5 подаються окремими блоками українською, російською та англійською мовами.

Обов’язковими є посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних (подають в тексті статті у квадратних дужках). Назви використаних джерел (не менш як 10) у списку розміщують в порядку згадування в тексті. Обов’язковим є посилання в тексті статті на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подають українською, а в дужках– англійською мовою). Праці авторів, на прізвища яких є посилання в тексті статті, обов’язково мають бути в списку використаних джерел.

Посилання на підручники, навчальні посібники та науково-популярну літературу є небажаними. Посилання на власні публікації допускаються лише в разі нагальної потреби.
Вітаються посилання на наукові статті, надруковані у журналі “Світ фінансів” (архів статей в pdf див. на сайті журналу “Світ фінансів” http://www.financeworld.com.ua та у Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/j-tit/svitfin).

[su_service title=”Cписок використаних джерел має складатися із двох блоків:” icon=”icon: exclamation-circle” icon_color=”#f4a024″]

 • Література, де подаються джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147);
 • References – ті самі джерела, транслітерація латинською та англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010  (зразок див. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf). Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації), а в дужках- англійською мовою.[/su_service]

[su_service title=”Автор (співавтори) повинні обов’язково представити довідки про автора(ів), в якій вказати:” icon=”icon: check” icon_color=”#f4a024″]

 • прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів);
 • науковий ступінь, учене звання, посаду за основним місцем роботи (англійською мовою – вказувати тільки ту частину назви організації, що стосується поняття юридичної особи, не зазначати назви кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині організації);
 • наукову спеціальність, у рамках якої написана стаття;
 • для аспірантів – рік навчання, ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний тел. наукового керівника;
 • точну поштову адресу, куди надсилатиметься авторський примірник журналу;
 • контактні телефони;
 • особистий e-mail автора (співавторів).[/su_service]

[su_service title=”Вимоги до англомовних анотацій.” icon=”icon: edit” icon_color=”#f4a024″]

Анотація англійською мовою (Abstract) повинна бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. Abstract потрібно вставити в текст статті, а також надіслати окремим файлом разом із українським оригіналом. Abstract за обсягом має бути більшою, ніж українсько- та російськомовна анотації, оскільки це фактично стислий виклад статті, її реферування.[/su_service]

[su_service title=”Структура і зміст англомовних анотацій:” icon=”icon: info” icon_color=”#f4a024″]

 • проблема – Introduction;
 • мета – Purpose;
 • методи дослідження – Methods (доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вони містять новизну і становлять інтерес з погляду представленої статті);
 • основні результати дослідження – Results (треба описувати точно та інформативно, наводячи основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. При цьому надається перевага новим результатам та даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення);
 • висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion (можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті).[/su_service]

Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті англомовної анотації. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, “автор статті розглядає…”). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації не наводяться. Слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій та застосовувати ключові слова з тексту статті. Текст має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках. Обсяг Abstract визначається змістом публікації, але не повинний бути меншим, ніж дві третини сторінки. Abstract має бути написана якісною англійською мовою.

[su_heading size=”20″ margin=”50″]Запрошуємо до творчої співпраці.
Редколегія наукового журналу “Світ фінансів”[/su_heading]

[su_button url=”http://financeworld.com.ua/” style=”flat” background=”#294a70″ icon=”icon: reply” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Назад[/su_button]