Головна

Тернопільський національний економічний університет
Наукове фахове видання “Світ фінансів”

 

Науковий журнал «Світ фінансів» засновано у травні 2004 року кафедрою фінансів Тернопільської академії народного господарства. В лютому 2007 року засновник і видавець – Тернопільський національний економічний університет – провів державну перереєстрацію наукового журналу «Світ фінансів» (свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КВ № 12264 -1148 ПР від 1 лютого 2007 р.).

Науковий журнал «Світ фінансів» включено Міжнародним Центром періо­дичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періо­дичних засобів масової інформації із числовим кодом міжнародної ідентифікації ISSN 1818-5754.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

 

Сфера розповсюдження та категорія читачів: загальнодержавна (науковці і фахівці-практики, викладачі, аспіранти, магістри, студенти і широкий загал читачів, які цікавляться питаннями фінансів та кредиту)

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: висвітлення актуальних питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблеми у сфері державних фінансів; оподаткування фіскальної по­літики; державного адміністрування і фінансового менеджменту; банківської справи і монетар­ної політики; ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів

Фахова реєстрація у ВАК України:  (постанова ВАКу України № 2-05/5 від 8 червня 2005 р.)

Мова (мови) видання: українська

Вид видання за цільовим призначенням: наукове

Обсяг, періодичність: до 12,0 ум. друк. арк.., 1 раз на квартал

Збірник індексується в наукометричних та бібліографічних базах: 
Index Copernicus, Google Scolar, НБУ ім. В. Вернадського

Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2017